DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2011

2011-05-11

-Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 3.873 tkr (1.440 tkr)

-Resultatet blev -8.462 tkr (-10.128 tkr)

-Kassaflödet för perioden uppgick till -9.039 tkr (68.563 tkr)

-Soliditeten var 91,9 % (99,9 %)

-En systemorder tecknad under perioden, ytterligare en strax efter periodens utgång

-Silver MaxPhase verifierad i standardtest

-Svart, dekorativ beläggning godkänd av slutkund

Allmänt

Bolagets intäkter ökade 169% till 3.873 tkr (1.440 tkr) och resultatet förbättrades till -8.462 tkr  (-10.128 tkr. Kassaflödet för perioden blev -9.039 tkr (68.563 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 91,9% (99,9 %).

Den gångna perioden av 2011 innehåller flera viktiga tekniska och kommersiella framsteg, dock otillräckliga för att täcka periodens kostnader. Två systemordrar har tecknats och ett beläggningssystem har slutlevererats.  Två beläggningsprocesser har godkänts av betydelsefulla slutkunder. Ett generellt investeringsstopp har medfört att kompletterande beställningar från en viktig kund har skjutits upp.

Resursomfördelningen från utveckling till marknadsföring och försäljning fortgår. Flera mässdeltaganden och andra säljaktiviteter förbereds. 

Elektriska kontakter

I början av perioden godkändes en variant av Maxfas av Boeing för en elektrisk kontakt ingående i en produkt från svenska CTT. Godkännandet medför ett löpande uppdrag från CTT på legoproduktion och utgör en värdefull referens.

Det projekt som drivs tillsammans med en mobiltelefontillverkare och dennes kontaktdonstillverkare fortgår. Den tidsplan för kommersialisering som sattes upp under förra året följs. Projektet kan dock komma att försenas något då en för projektet viktig person engagerats i återuppbyggnaden av kontaktdonstillverkarens resurser i Japan. 

Samarbetet med den tyska kontaktdonstillverkare som sedan en tid hyr en InlineCoater 300, utvecklas enligt plan. Arbetet är fokuserat på tillämpning av Silver MaxPhase.

Efter att Silver MaxPhase passerat ett antal standardtester som bl a tillämpas för konsumentelektronik, inleddes en bredare lansering av beläggningen under kvartalet. Ett större antal kontaktdonstillverkare informeras om beläggningen och nyligen avslutades ett framträdande på konferensen/mässan ICMCTF i San Diego. 

Deko

En slutkund har godkänt den svarta beläggning Impact Coatings satsat omfattande tid och resurser på att utveckla. Godkännandet innebär att underleverantörer till slutkunden nu tillåts leverera komponenter med dessa beläggningar producerade i beläggningssystem från Impact Coatings, varför det nu är möjligt att diskutera konkreta affärer med dessa underleverantörer . Den underleverantör som sedan tidigare använder 2 InlineCoater 500 avvaktar dock med investeringar i ytterligare beläggningsmaskiner på grund av ett generellt investeringsstopp.

Godkännandet av den svarta beläggningen har stor betydelse för trovärdigheten vid marknadsföring av de dekorativa lösningarna till andra kundgrupper. Resurserna för såväl marknadsföring som för framtagning av kundprover och legoproduktion inom detta område har därför utökats.

Den svarta beläggningen har också anpassats för att appliceras på pläterad plast. Denna lösning har mötts av mycket stort intresse, bl a från fordonsindustrin, som söker alternativ att differentiera kromade dekorobjekt av plast.

Nästa stora marknadsaktivitet inom området är deltagande på ”Zulieferer Innovativ” i Ingolstadt, efter att Impact Coatings i hård konkurrens med etablerade leverantörer till fordonsindustrin blivit antagen som utställare. Konferensen/mässan avser att presentera de senaste nyheterna inom fordonsteknologi och riktar sig enbart till beslutsfattare och specialister inom denna bransch. 

Metall på plast

Impact Coatings lösning att integrera metallisering och formsprutning har mottagits med stort intresse från framförallt den europeiska plastindustrin. Två faktorer bidrar emellertid till att det tar längre tid än förväntat att nå avslut inom detta område.

Den ena är att integrationen kräver omfattande förändringar av kundens produktionsupplägg. Den andra är att fokus lagts på tillverkare av reflektor för att kringgå behovet av efterföljande lackering, vilka huvudsakligen består av stora organisationer med långsamma investeringsprocesser. När dessa kunder väl bestämt sig för att använda lösningen utgör de emellertid en mycket stor potential.   

Marknadsföringen inom detta område fortgår därför med oförminskad kraft. Nästa stora marknadsaktivitet är en ”House Exhibition” hos Krauss, med över 1000 inbjudna professionella besökare. Den produktionscell med Coverform och metallisering som ställdes ut på K2010 kommer återigen att visas i full produktion.

Vidare kommer Impact Coatings att deltaga i egen regi på den internationella plastmässan Fakuma.  

Händelser efter periodens slut

En slutkund godkände Bolagets svarta, keramiska beläggning för mobilskal av rostfritt, men ett tillfälligt investeringsstopp medför att den planerade kompletteringen av den sk 20-kundens maskinpark försenas ytterligare.

En order på en InlineCoater 300 tecknades med det ansedda tyska forskningsinstitutet Fraunhofer i Braunschweig. Institutet bedriver ett stort antal utvecklingsprojekt syftandes till att skapa nya industriella tillämpningar av tunnfilmsteknologi. InlineCoatern kommer att användas som industrialiseringsenhet, vilket gör maskintypen till ett förstahandsval när den utvecklade lösningen skall massproduceras.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2011-05-11

Henrik Ljungcrantz

VD
 
 

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Nästa rapporttillfälle är 25:e augusti. Årsstämma hålls den 12:e maj.Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.