DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2010

2010-05-05

• Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 1.440 tkr (8.399 tkr) • Resultatet blev -10.128 tkr (-6.222 tkr) • Kassaflödet för perioden uppgick till 68.563 tkr (-9.950 tkr) • Soliditeten var 99,9 % vid periodens slut (75%) • Nyemission om ca 75 mkr framgångsrikt genomförd • Kostnadsbesparande samt försäljningsfrämjande åtgärder planeras • Ny storlek av PlastiCoater (400) har utvecklats Allmänt Bolagets intäkter minskade till 1.440 tkr (8.399 tkr) och resultatet försämrades till -10.128 tkr (-6.222 tkr. Kassaflödet för perioden blev 68.563 tkr (-9.950 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 99,9 % (75%). Under första halvåret genomförde Bolaget framgångsrikt en nyemission, varvid rörelsekapitalet förstärktes med ca 75 mkr. Emissionen utgjorde grunden för en offensiv satsning på att öka antalet utlevererade beläggningssystem. Arbetet med nyemission och förberedelser inför förändringar av verksamheten har belastat organisationen under Q1 medan resultaten av dessa åtgärder förväntas först senare. Trots detta betraktar Bolagets ledning och styrelse såväl resultat som försäljningsutveckling under det gångna kvartalet som otillfredsställande. Intresset för Bolagets teknologi växer men potentiella kunder tenderar att fortsätta att dra på investeringsbesluten. Bolaget avser därför att genomföra såväl strategiska förändringar, kostnadsbesparande åtgärder, offensiva satsningar på försäljning samt omprioriteringar i utvecklingsportföljen. Resursfördelningen viktas om från utveckling till försäljning. För att aktieägare skall kunna göra sig en uppfattning om vilken framtida resultatutveckling dessa åtgärder kan förväntas ge, lämnas avslutningsvis i denna delårsrapport ett sammandrag av Bolagets affärsplan för den närmaste tiden. Elektriska kontakter Projektet med den mobiltelefontillverkare som tecknade ett kontrakt avseende industrialisering av Maxfas under 2009, fortlöper men har stött på visst motstånd. För att helt undvika behov av våtkemisk plätering ställs för den aktuella applikationen höga krav på grundmaterialets korrosionsegenskaper. För att beläggning och grundmaterial skall samverka optimalt krävs ytterligare utvecklingsinsatser innan produkten kan industrialiseras. Deko Den s.k. 20-kunden har ställt ytterligare krav på de ytterligare 18 st InlineCoater 500 de avser att installera i sin Kina-fabrik. Kraven avser modifiering av maskinernas bestyckning i syfte att möjliggöra hög produktivitet även vid beläggning av svåra dekorativa skikt. Impact Coatings driver sedan en tid ett utvecklingsarbete för att tillmötesgå dessa krav. Arbetet med detta har intensifierats och Bolaget bedömer möjligheterna att nå kraven och därmed erhålla repetitionsordar från kunden som goda. Metall på plast I samarbete med en potentiell kund har en kompletterande storlek av PlastiCoater-systemet utvecklats, då denna och många andra kunder har behov av att kunna belägga större objekt än vad PlastiCoater 200 tillåter. En första enhet av den nya storleken, PlastiCoater 400 är under tillverkning. Affärsplan i sammandrag Strategiska åtgärder En alltför hög instegskostnad har identifierats som det dominerande affärshindret för Impact Coatings. Investering i full kapacitet från början ställer mycket höga krav på såväl tekniska som efterfrågerelaterade verifieringar. Flertalet vill istället börja tillämpa den nya teknologin i begränsad omfattning, för att i steg två eller tre integrera den fullt ut i sin produktion. Möjliggörandet av detta förväntas också kunna flytta över en del av applikationsutvecklingen, industrialiseringen och verifieringen från Impact Coatings till kunderna. Den viktigaste säljfrämjande åtgärden är därför att lansera ett antal erbjudande som underlättar för kunderna att börja nyttja Impact Coatings teknologi. Bolaget har därför beslutat att komplettera sitt erbjudande med instegsmaskiner, hyresmaskiner samt legokapacitet. Instegsvarianter skall erbjudas för InlineCoater- och ReelCoater- systemen. Konceptet innebär att kunden inledningsvis erbjuds en bantad variant av det system han i slutänden behöver. Systemet bantas ner till ca 25% av maximal kapacitet och kan då erbjudas, under vissa villkor, till ca 1/3 av kostnaden för ett komplett system. Kunden erbjuds vidare uppgradering av instegsmaskinen i två steg upp till full kapacitet. Förväntad effekt är att affären kan påbörjas tidigare, att Impact Coatings utvecklingsinsatser blir mindre samt att den totala affären för Impact Coatings blir större, men att intäktsströmmarna sträcks ut i tiden. Främst PlastiCoater kommer även att erbjudas för korttidshyra. Avsikten är att kunder med tillfälliga behov eller med osäkerhet om hur länge behovet finns, ska kunna hyra maskiner på kortare kontrakt. PlastiCoater lämpar sig väl för detta tack vare sin mobilitet och enkelhet att använda. Även i detta fall är den förväntade effekten att affären kan påbörjas tidigare, att Impact Coatings utvecklingsinsatser blir mindre samt att den totala affären för Impact Coatings blir större, men att intäktsströmmarna sträcks ut i tiden. Ytterligare andra kunder vill tillämpa Impact Coatings teknologi, men föredrar att initialt outsourca beläggningsuppdraget. Behovet att kunna börja tillämpa Impact Coatings teknologi utan initiala investeringar är påtagligt för nya beläggningsprocesser och i situationer då teknikbytet har strategisk betydelse. En ökad legokapacitet bedöms därför vara av stor betydelse för introduktionen av Maxfas och även här förväntas liknande effekter som för instegs- och hyresmaskiner. För att en legokapacitet för Maxfas-beläggningar skall bli attraktiv, måste den förläggas geografiskt nära de potentiella kunder den riktar sig till. För närvarande kartläggs förutsättningarna att tillmötesgå dessa behov. Gemensamt för dessa tre strategiska satsningar är att de binder kapital. Nyss genomförd emission har därför varit en nödvändig förutsättning. Samtidigt är det av yttersta vikt att denna kapitalbindning sker där den har störst förutsättningar att ge avkastning, varför noggranna analyser av förutsättningarna måste genomföras innan satsningarna kan verkställas. Taktiska åtgärder Bolaget har kommit till ett stadium då det inom vissa områden är säljaktiviteter snarare än tekniska framsteg som avgör Bolagets framgång. Med ovan nämnda strategiska åtgärder som bas, ökas därför intensiteten i marknadsföring och försäljning. Fortsatt teknisk utveckling koncentreras till affärsavgörande utveckling som bedrivs i samarbete med nyckelkunder. Marknads- och försäljningsavdelningen förstärks med 2-3 nya medarbetare för att bearbeta plast- och dekokunder i främst Europa. Försäljningsstödjande verksamheter förstärks, såsom nyhetsblad och presentationsmaterial. Metoder att genomföra mekanisk bearbetning av stora kundgrupper för att selektera fram potentiella kunder införs. Detta kompletteras med uppbyggnaden av ett agentnät, företrädesvis för Bolagets produkter riktade till plastindustrin. Händelser efter periodens slut Inga affärshändelser av avgörande betydelse har inträffat efter periodens slut. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. Linköping 2010-05-05 Henrik Ljungcrantz VD För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580 Nästa rapporttillfälle är 21:a augusti. Årsstämma hålls den 27:e maj.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.