DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2008

2008-04-24

• Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 3.979 tkr (1.146 tkr)
• Resultatet blev -3.448 tkr (-1.910 tkr)
• Kassaflödet för perioden uppgick till -1.684 tkr (6.300 tkr)
• Soliditeten var 88,7 % vid periodens slut
• Världsomspännande samarbete med tillverkare av metallskal för mobiltelefoner
• Förberedelser för beläggning av kontakter för mobiltelefoner i Kina
• Förberedelser för volymbeläggning av bränsleceller i Linköping
• Produktionsavtal med Orrefors Kosta Boda
• Den första enheten av InlineCoater 300 tagen i drift

Allmänt

Bolagets intäkter ökade med 247% till 3.979 tkr ( 1.146 tkr) med en förskjutning av fördelningen från tjänster till system. Resultatet försämrades dock till -3.448 tkr (-1.910 tkr) till följd av att organisationen expanderats inför förväntad volymökning. För pågående systemleveranser tillämpas en försiktig vinstavräkning som inte till fullo återspeglar det upparbetade värdet. Kassaflödet för perioden blev -1.684 tkr (6.300 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 88,7 %.

Under första kvartalet 2008 har utveckling av Bolagets organisation stått i fokus. Ett strategiskt beslut att fokusera på ett begränsat antal tillämpningsområden inom vilka Impact Coatings har möjlighet att inta en världsledande position, har fattats. Detta har medfört att verksamheten organiserats i tre affärsområden; kontakter, elektroder och deko.

Omställningen till och bemanningen av denna nya organisation har varit resurskrävande och kommer att vara så ytterligare en tid, men skapar goda förutsättningar att omsätta rådande affärsmöjligheter till lönsam omsättning.

Totalt har 4 st nyrekryteringar genomförts under perioden. Den totala personalstyrkan uppgår därmed till 21 personer. För att möta förväntad efterfrågeökning planeras ytterligare nyrekryteringar.

Kontakter

Affärsområdet omfattar elektriska kontakter för i huvudsak konsumentelektronik. Elektronikindustrin förbrukar stora mängder guld för att skapa god elektrisk kontakt mellan ytor. Maxfas har verifierade tekniska och ekonomiska fördelar och är därför ett potentiellt alternativ för många av dessa kontakter.

Affärskonceptet är att leverera den teknologi kontaktdonstillverkarna behöver för att applicera Maxfas. Inledningsvis är det emellertid viktigt att kunna erbjuda beläggningen som en tjänst. Under kvartalet har Bolaget därför närmat sig ett antal potentiella Service Providers i främst Kina och Sydkorea, vilka med hjälp av teknologi från Impact kan leverera beläggningstjänster till kontaktdonstillverkarna.

Affärsmässigt har referensaffären till den mobiltelefonkund som godkänt Maxfas fortsatt högsta prioritet. Betydande resurser har lagts på förberedelser inför en uppbyggnad av produktionskapacitet hos kundens kontaktdonstillverkare. Produktion kan inledas runt årsskiftet.

Utifrån denna referensaffär skall Maxfas-lösningen spridas till kundens andra kontaktapplikationer, till andra mobiltelefontillverkare och till andra produkter.
Under det gångna kvartalet har dessa insatser främst fokuserats till Sydkorea, där relationer med ett flertal potentiella kunder har etablerats. Förberedelser för motsvarande insats i USA har också genomförts.

Elektroder

Affärsområdet omfattar beläggning av elektroder för elektrokemiska processer, främst flödesplattor till bränsleceller. Beläggningen fyller en viktig uppgift för bränslecellernas verkningsgrad och livslängd. Med Impact Coatings teknologi kan dessa beläggningar framställas industriellt och storskaligt till lägre kostnad än med de alternativ som står till buds.

Affärsmässigt har Impact Coatings valt att bilda en strategisk allians med det svenska Morphic-ägda företaget Cell Impact, en ledande tillverkare av just flödesplattor till bränsleceller. Tillsammans bearbetas ett antal kunder vilka förbereder tillverkning av bränsleceller för storskaligt, kommersiellt bruk. Ett kommersiellt avstamp genomfördes i januari när Impact Coatings tillsammans med Cell Impact ställde ut på världens främsta mässa för bränslecellsteknologi i Tokyo.

Inledningsvis kommer produktionen av beläggningarna att ske hos Impact Coatings i Linköping och kapacitetsuppbyggnad för detta har inletts under kvartalet. Senare är avsikten att beläggningskapaciteten skall integreras med de maskiner som tillverkar flödesplattorna hos eller nära kunderna.

Två forskningsprojekt för den långsiktiga utvecklingen av beläggningar för bränsleceller och bipolära batterier har planerats, bemannats och startats upp under kvartalet. De drivs i samarbete med Uppsala Universitet, KTH och SP Sveriges Teknologiska Institut och har en total extern finansiering på 7,2 MSEK.

Ett kundfinansierat utvecklingsprojekt för ytterligare en elektrodapplikation har också avtalats.


Deko

Affärsområdet omfattar dekorativa beläggningar av metall och keramer på plast och metall. Det har visat sig att Impact Coatings teknologi och kunnande har särskilda fördelar för applikationer där det dekorativa skall kombineras med höga krav på skiktens tekniska funktion, t ex vidhäftning, slitstyrka, oxidationsmotstånd etc.

Detta gäller i hög grad för keramiska beläggningar på produkter av metall, såsom glasögonbågar av titan, klockboetter samt mobiltelefonskal av rostfritt stål, vilket verifieras av att Impact Coatings sålt tre maskiner med tillhörande processteknologi för sådana applikationer.

Den starkaste trenden att med PVD färgsätta dekorativa metallprodukter återfinns just nu inom mobiltelefoni. Hos samtliga mobiltelefontillverkare sker en övergång från skal av plast till skal av metall, för närvarande främst inom high-end segmentet men senare även för enklare telefoner. För kommande modeller finns ett starkt intresse att med PVD profilera produkterna färgmässigt. Impact Coatings har de teknologiska förutsättningarna att inta en ledande roll på denna delmarknad.

Ett världsomspännande samarbete med en tillverkare av sådana produkter har därför inletts. Avsikten är att utrusta detta företags produktionskapacitet i Asien, Europa och Amerika med beläggningssystem från Impact Coatings. Gemensam marknadsföring av erbjudandet har inletts.

Framtagningen av en ny InlineCoater-klass, kallad InlineCoater 300, samt leveransen av två sådana system till den danska glasögontillverkaren Lindberg och ett till en annan, icke namngiven kund pågår. Den första InlineCoater 300-enheten har färdigställts och tagits i drift under kvartalet. Projektet har fördröjts av att det varit svårare än väntat att hitta lämpliga tillverkningsmetoder för vissa vitala delar samt av att processutvecklingen varit mer omfattande än beräknat. Dessa svårigheter är nu passerade och samtliga system planeras att levereras runt halvårsskiftet.

Under perioden har också flera löpande produktionsuppdrag inletts, där beläggningstjänsterna framställs i de maskiner som Impact Coatings har i drift i Linköping, bl a till Orrefors Kosta Boda.

Händelser efter periodens slut

Tillsammans med partnern för dekorativa metallprodukter, har utfallsprover levererats för utvärdering till en mobiltelefonkund. Proverna avser en aktuell produkt och kan leda till en snabb volymupprampning.

Utfallsprover har också levererats till ett antal kontaktdonstillverkare, främst i Sydkorea.


Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.


Linköping 2008-04-24Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.