DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2007

2007-04-25

• Rörelseintäkterna uppgick under första kvartalet till 1146 tkr (2260 tkr)

• Resultatet blev -1.910 tkr (-100 tkr)

• Kassaflödet för perioden uppgick till 6.300 tkr (-384 tkr)

• Soliditeten var 84,5 % vid periodens slut

• Tre testordar avseende Maxfas under perioden

• Riktad nyemission om 10 mkr genomförd

• Maxfasorder till mobiltelefontillverkare efter periodens slut


Allmänt
Bolagets rörelseintäkter föll till 1.146 tkr ( 2.260 tkr) till följd av att icke fakturerbara insatser i Maxfas-projekt prioriterats.
Detta resulterade i att resultatet för perioden blev -1.910 tkr(-100 tkr).

En nyemission genomfördes under januari i syfte att finansiera de affärsrisker som förväntas före och i samband med de initiala systemaffärerna. Emissionen riktades till ett antal institutionella placerare och var på 10 mkr. Kassaflödet för perioden blev 6.300 tkr (-384 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 84,5 %.


Maxfas
Förberedelser inför en volymproduktion av en specifik applikation har upptagit merparten av Impacts resurser under perioden. Produktionen avser skiktet Maxfas i det nya beläggningssystemet ReelCoater, som framgångsrikt provkördes första gången i januari. Insatserna har inte genererat några intäkter för Impact under perioden men förväntas ha stor betydelse för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Volymupprampning av den aktuella affären planeras att ske i Impacts lokaler. I nästföljande skede planeras att beläggningen integreras hos den kontaktdonstillverkare som kunden anlitar. Totalt 3-4 system åtgår om kunden väljer att införa den nya lösningen på samtliga produkter.

Under perioden har tre testorder erhållits:

• Cash Guard AB, avseende tillverkning och Maxfas-beläggning av säkerhetskontakter för utvärdering i fält. Ordern befinner sig nu i det avslutande av tre steg innebärande förberedelser för löpande produktion.

• Cell Impact AB, avseende korrosionsskydd av flödesplattor för bränsleceller. Resultat från testerna har påvisat att korrosionen kan minskas med 90%.

• Multinationell kontaktdonstillverkare. Kvalificeringg av Maxfas för smartcard-relaterad produkt.

Under perioden hölls också kick-off för Funmat Excellence Center vid Linköpings Universitet. Att delta i Funmat är en viktig del av Impacts utvecklingsstrategi som ger Bolaget tillgång till kraftfulla utvecklingsresurser med fokus på Maxfas och stöd till Impacts affärsorganisation.

Beläggningssystem
Utanför Maxfasområdet pågår samarbete med ett 25-tal företag som överväger att införa Impacts beläggningssystem InlineCoater i sitt produktionsflöde. Impacts fokusering mot Maxfas-relaterade projekt innebär att dessa affärer avancerar långsammare, men trots det har flera nya affärsmöjligheter tillkommit under perioden.

I ett tidigare omtalat fall, förväntades ett beslut om investering i mars. Dennna affär har försenats ytterligare då kunden skjutit upp investeringsbeslutet.

Flera av de nytillkomna affärsmöjligheterna avser dekorativa, men samtidigt nötningsbeständiga beläggningar på metall, där en av de efterfrågade nyanserna med fördel framställs med Maxfas.

Händelser efter periodens slut
Som ett resultat av de ansträngningar att förbereda Maxfas för volymproduktion som gjorts under rapportperioden, har en Maxfasorder värd 1 mkr har erhållits från en mobiltelefontillverkare.


Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2007-04-25

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.