DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL – JUNI 2015

2015-08-20

· Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 7 842 tkr (1 788 tkr)
· Resultatet blev -4 749 tkr (-5 286 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -2 606 tkr (19 767 tkr)
· Soliditeten var 57,6 % (83,3 %)
· Order på en PlasticCoater bekräftades
· Ordrar erhölls på två InlineCoater från två olika kunder
· Beslut om EU-finansiering för utveckling produktionslinje för bränslecellsplattor
· Utökat samarbete med ABB om utveckling av kontakter för smarta elnätslösningar

Allmänt

Bolagets intäkter ökade till 7 842 tkr (1 788 tkr) och resultatet blev -4 749 tkr (-5 286 tkr). Kassaflödet för perioden blev -2 606 tkr (19 767 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 57,6 % (83,3 %). Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning för pågående systemleveranser. Den resultatmässiga effekten av dessa leveranser fick därför ett begränsat genomslag under perioden, något som kortsiktigt påverkat såväl redovisad soliditet som resultat. En balansering kommer att ske under kommande månader i takt med att slutleveranser sker.

Periodens omsättning dominerades av de pågående delavräknade system-leveranserna. Därutöver innehåller omsättningen legoleveranser av ytbeläggningar av komponenter, t.ex. bränslecellsplattor. Övriga intäkter består av delfinansierade utvecklingsprojekt inom bränsleceller.

Kassaflödet för pågående leveranser har hanterats via sedvanliga betalningsplaner med kunderna. Efter perioden slut tillfördes Bolagets kassa dessutom en kortfristig rörelsekredit på 5 msek för att ytterligare skapa likvidmässig stabilitet och handlingsutrymme under leveransfasen av systemutrustningarna.

Division MaxPhase

Elektriska kontakter

I samarbetet med kontaktdonstillverkaren FCI har en första elektrisk kontakt färdigutvecklats. Kontakten ingår i produktserien BergStik® och är belagd med Bolagets Silver MaxPhase™. Kontakten marknadsförs nu mot FCI:s kunder som ett miljövänligare och bättre alternativ inom lågkostnads- och högvolymsegment.

Under perioden utökade Bolaget samarbetet med ABB och Uppsala Universitet i ett projekt som syftar till att utveckla kontakter för smarta elnätslösningar. Projektet är finansierat av European Institute of Innovation & Technology (EIT). Bolagets andel uppgår till 65 000 EUR för 2015.

Bränsleceller

Fordonsindustrin är fortsatt en stark pådrivare inom bränslecellsmarknaden. Bolaget är delaktigt i ett flertal pågående utvecklingsprojekt tillsammans med ett antal tongivande fordonstillverkare.

Utvecklingsprojektet med den fordonstillverkare, som sommaren 2014 gjorde en mer omfattande utvärdering av Bolagets ytbeläggning Ceramic MaxPhase, pågår och följer plan. För närvarande inriktar sig projektet på att utvärdera långtidstester samt att analysera vilka möjligheter det finns att ytterligare reducera produktionskostnaden.

Samarbetet med Michelin fortgår och befinner sig också i en utvärderingsfas av långtidstester.

I Japan ser Bolaget ett ökande intresse av bränsleceller, även utanför fordonsindustrin. Japan, som satsar på att bli en ledande nation inom bränslecellsindustrin, har bl.a. som mål att använda så mycket bränsleceller som möjligt under Olympiska Spelen i Japan 2020.

Bolaget beviljades EU-finansiering från Eurostars för projektet ”Pro FC”. Projektet drivs tillsammans med det belgiska företaget Borit NV, tillverkare av bipolära bränslecellsplattor. Projektet syftar till att utveckla en anpassad produktionslinje för bränslecellsplattor. Inom projektramen är Bolagets uppgift att utveckla en dedikerad och optimerad InlineCoater™ för ytbeläggning av bränslecellsplattor.

För tillfället deltar Bolaget i ytterligare två offentligt finansierade bränslecells-relaterade projekt – Forska&Väx (Vinnova) samt Cobra (EU:s Sjunde Ramprogram).

Det EU-finansierade projektet ACCF-APU (ENT Electromobility+), avslutades under perioden. Projektet visade att Ceramic MaxPhase är ett kostnadseffektivt alternativ som ökar livslängden och förbättrar funktionen på PEM bränsleceller som används i temperaturområden kring 200oC.

Legoproduktionen av bränslecellsplattor bestod i huvudsak av förserier för utvärdering och test.

Division Systems

Under perioden tecknades tre systemaffärer. Tillverkningen av dessa system och verkställandet av tillhörande tjänsteleveranser, har därefter präglat perioden. För att öka bolagets leveranskapacitet, utan att öka de fasta kostnaderna, överlämnas alltmer av tillverkningen till underleverantörer.

Marknadsföring och försäljning fortgår i oförminskad takt. Under perioden deltog Bolaget med egen monter på mässan Automotive Interior i Stuttgart.

Den marknadsstrategi som etablerades för snart ett år sedan har visat sig framgångsrik. En betydande ökning av antalet kontakter med företag som står i begrepp att investera i PVD-utrustning noteras.

Lackeringsenheten Spraycoater, som är under utveckling, har introducerats mot ett antal utvalda kunder.

Händelser efter periodens slut

I juli upptog Bolaget ett kortfristigt lån om 5 msek.

I augusti presenterades den första MaxPhase-belagda kontakten för marknaden i samarbetet med FCI.

Franska Symbio FCell har valt Bolagets PVD-beläggningar till sin nya bränslecellsstack. De blir därmed den första kunden inom fordonsindustrin, som valt Bolagets beläggning Ceramic MaxPhase™ i en kommersiell tillämpning. Den nya stacken beräknas vara klar i december 2015.

En PC 400 har levererats till kunden H&B Lackierwerk som kommer att använda systemet för dekorativ ytbeläggning av trimdetaljer till fordonsindustrin.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2015-08-20

Claes Pettersson

VD

För mer information, kontakta Claes Pettersson, tel. 070-536 36 76

Nästa rapporttillfälle är 29 oktober 2015.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.