DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL – JUNI 2014

2014-08-21

· Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 1 788 tkr (1 455 tkr)
· Resultatet blev -5 286 tkr (-5 631 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 19 767 tkr (13 922 tkr)
· Soliditeten var 83,3 % (88,3 %)
· Nyemission genomförd, tecknades till 112%
· Bränslecellsbeläggningar bäst i strategiskt viktig utvärdering
· Ett nytt maskinkoncept, SprayCoater™ för lackering integrerat med PlastiCoater™-metallisering, provlanserades.

Allmänt

Bolagets intäkter ökade till 1 788 tkr (1 455 tkr) och resultatet förbättrades till -5 286 tkr (-5 631 tkr). Kassaflödet för perioden blev 19 767 tkr (13 922 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 83,3 % (88,9 %).

Fördröjningar i Bolagets affärsavslut föranledde genomförandet av en nyemission under perioden. Emissionen var framgångsrik och tecknades till drygt 112 % och förstärkte Bolagets likviditet med 18 629 Mkr efter emissionskostnader.

Den lyckade emissionen har stärkt Bolaget i sina förhandlingspositioner i pågående affärsprocesser. Vidare har Bolaget med förnyad kraft kunnat ta sig an de kort- och långsiktiga målen, vilket inkluderar en svår balansgång mellan att skapa kassaflöde i nutid och att på bästa sätt tillvarata mer långsiktig potential.

Guldersättning elektriska kontakter

Ett avtalsförslag med den kontaktdonstillverkare om ett marknadssamarbete som omnämndes i förra kvartalets rapport, är nu på remiss och bedöms vara klart för slutligt ställningstagande inom kort.

Bränsleceller

Bolaget erhöll under kvartalet en strategiskt viktig provorder på beläggning av bipolära plattor för bränsleceller från en ledande fordonstillverkare.

Kunden ligger bland de främsta i industrialiseringen av bränsleceller för fordon. Beläggningen av de bipolära plattorna har identifierats som en kritisk faktor och företaget har därför genomfört en världsomspännande screening av olika beläggningsalternativ för att hitta state of the art. Impact Coatings beläggning Ceramic MaxPhase valdes ut som en av dessa. Man har därefter gjort en jämförande utvärdering av såväl prestanda som produktionseffektivitet utifrån ett långsiktigt industriellt perspektiv.

Ytterligare ett antal fordonstillverkare har närmat sig Impact Coatings med ett tydligt intresse för Bolagets lösningar, vars patentskydd förstärktes ytterligare under perioden.

Under perioden inleddes också arbetet inom det externfinansierade projektet COBRA.

Kromersättning plast

Ett flertal kundprojekt drivs i syfte att kvalificera lösningar som ersätter kromplätering på olika objekt av plast. Den avgörande problematiken ligger i att PVD-behandlingen måste kompletteras med ett eller flera lager lack. Det finns idag ingen kommersiell teknik som kan integreras i en produktionscell tillsammans med en formsprutningsmaskin och en PlastiCoater.

Impact Coatings driver därför utvecklingen av en sådan enhet, kallad SprayCoater. SprayCoater är en ytterst kompakt anläggning för att på samma antal och med samma cykeltid som detaljerna formsprutas respektive metalliseras applicera UV-härdande primer respektive top coat. SprayCoatern provlanserades under det gångna kvartalet och har mottagits med stort intresse från potentiella kunder.

Händelser efter periodens slut

Strax innan rapport meddelade den fordonstillverkare som inlett utvärdering av olika beläggningar för bränsleceller att Impact Coatings lösning är den som klarat testet bäst. Parterna förhandlar nu om ytterligare utökat samarbete.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2014-08-21

Henrik Ljungcrantz

VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-35 99 51 eller 070-663 55 80

Nästa rapporttillfälle är 23:e oktober.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.