DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL-JUNI 2013

2013-08-22

  • Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 1 455 tkr (3 459 tkr)
  • Resultatet blev -5 631 tkr (-7 053 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 13 922 tkr (-6 364 tkr)
  • Soliditeten var 88,3 % (84,7 %)
  • Nyemission genomförd
  • Anpassning av långsiktig strategi

Allmänt
Bolagets intäkter sjönk till 1 455 tkr (3 459 tkr) medan resultatet förbättrades till -5 631 tkr (-7 053 tkr) till följd av de kostnadsnedskärningar som genomfördes under 2012. Kassaflödet för perioden blev 13 922 tkr (-6 364 tkr) till följd av den nyemission som genomfördes under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 114 tkr (-6 239 tkr). Soliditeten var vid periodens slut 88,3 % (84,7 %).

Under perioden genomfördes en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 85,3% och inbringade därmed 15 860 tkr till företaget efter att alla emissionsomkostnader dragits av.

Detta kapital bedöms vara tillräckligt för att uppnå ett positivt kassaflöde från verksamheten. Styrelsen följer noga utvecklingen i ett antal högprioriterade affärsmöjligheter och möjligheterna till ett antal systemaffärer under innevarande år bedöms som goda.

Genomförandet av nyemissionen har också medfört en översyn av Bolagets strategi.

För att kringgå de svårigheter som förelegat att slå sig in på systemmarknaden utan tillräckligt många referenser, fokuseras kortsiktigt på typiska early adopters. Potentialen hos dessa är mindre men de bedöms ha en kortare väg till beslut och en högre riskbenägenhet än större, mogna kunder. Denna fokusering förväntas öka på basen av referensinstallationer som verifierar systemens driftsduglighet i industriell produktionsmiljö.

Fram till nu har Bolaget bedrivit en i huvudsak applikationsorienterad affärsutveckling. Utvalda kunder med specifika applikationer har erbjudits konkreta lösningar, främst baserade på unika beläggningsprocesser. Ambitionen har varit att utveckla nischer där andra leverantörer av PVD-teknologi inte är verksamma eller inte har förutsättningar att konkurrera. Detta har fått till följd att beläggningssystemen kommit att få en mer underordnad betydelse för affärsprocesserna.

De affärer som hittills nått avslut har dock inte varit en effekt av denna applikationsorientering. Istället har dessa kunder valt system från Impact Coatings på grund av systemens produktionseffektivitet och i hård konkurrens från andra systemleverantörer. De driftserfarenheter som nu finns verifierar också systemens driftsduglighet under lång tid i industriell produktionsmiljö.

Med dessa erfarenheter som bas avser därför Bolaget att komplettera inriktningen mot specifika applikationer såsom bränsleceller och elektriska kontakter, med en mer generell systemorientering. Detta skall ske genom att i högre grad konkurrera med andra systemleverantörer om de kunder som själva behärskar applikationsteknologin men som efterfrågar mer effektiv kapacitet för sin PVD-produktion.

Denna strategiska satsning går under samlingsbegreppet ”Lean PVD”. Avsikten är att tydligare profilera Impact Coatings som marknadens bästa leverantör av teknologi för Lean-orienterad PVD-beläggning. Marknadsföringen av detta budskap kommer att riktas mot en bredare marknad och därför bli mer masskommunicerande.

Som en del av denna förändring övergår Bolaget att i delårsrapporter och annat till att beskriva affärsläge och händelseutveckling utifrån de olika beläggningssystemen, istället för utifrån de olika applikationsområdena.

InlineCoater
Systemets unika design gör det möjligt för komponenttillverkare att insourca produktion av kvalificerade PVD-ytbeläggningar. Detta ger tillverkaren full kontroll över kvalitetspåverkande faktorer och kapacitetens utnyttjande. Samtidigt reduceras godshanteringen före och efter beläggningen, vilket efterfrågas av företag som eftersträvar Lean Production.

Fördelarna kan utnyttjas i såväl utvecklingsprocesser som i högvolymsproduktion, vilket även gör systemen användbara för industrialisering. Vidare finns möjlighet att växla mycket hög produktivitet mot flexibilitet, för att effektivt kunna producera små serier av många olika varianter av näraliggande produkter respektive beläggningar.

Impact Coatings har för närvarande sju InlineCoater i drift ute hos kunder samt ytterligare fyra i egna lokaler för lego, demo och affärsförberedande projekt. Den äldsta maskinen har varit i drift i tio år och den samlade industriella erfarenheten verifierar en mycket hög driftsduglighet. Bolaget har en bred kompetens av allt från enkla till kvalificerade spetsprocesser för ett brett spektrum av applikationer vilka kan verkställas i InlineCoatersystemen.

Bland företagets potentiella kunder återfinns därför ett antal företag som i takt med att erfarenheterna från befintliga system växer, överväger att investera i sådan kapacitet också för sin komponentproduktion. Flera av dessa affärsmöjligheter återfinns inom bränslecellsområdet, där Impact Coatings under en tid bedrivit en mer samlad aktivitet i syfte att positionera Bolaget inom denna nisch. Den patenterade beläggningsprocessen Ceramic MaxPhase™ förstärker kundnyttan och unikiteten i Impact Coatings erbjudande. Kunderna består av unga men snabbväxande företag, vars produktionskapacitet är under uppbyggnad. Detta arbete börjar nu ge frukt och kommer därför att fortgå med oförminskad kraft.

Utöver dessa återfinns ett antal potentiella kunder inom vitt skiljda applikationsområden. Flera av dessa är sådana som Impact Coatings var i ingående affärsdiskussioner med för 5-10 år sedan, men som då tyckte att den industriella erfarenheten var för låg. De har nu återkommit med förnyat intresse.

PlastiCoater
Systemet är en variant av InlineCoater för ännu effektivare produktion av lite enklare metalliseringsprocesser på plastdetaljer. Systemet kan dock inte verkställa mer avancerade processer. Systemet har optimerats för att användas i helautomatiska, helintegrerade produktionsflöden av formsprutade plastdetaljer, Lean PVD i sin kanske yttersta form.

Sedan flera år bearbetas främst den europeiska plastindustrin. Intresset för att övergå till Lean PVD är stort, men kräver å andra sidan omfattande strategiska beslut. Det område där sådana beslut ser ut att vara möjliga att driva fram i närtid, avser komponenter som idag ytbehandlas med våtkemisk plätering. Ett intensivt arbete pågår därför tillsammans med ett antal tillverkare av plastkomponenter, för att få till de lackeringsprocesser som också behöver integreras för att produkten ska bli komplett. Flera genombrott har gjorts inom detta område under det gångna kvartalet och sannolikheten för att nå så långt att dessa första kunder kan fatta sina investeringsbeslut, har ökat.

ReelCoater
ReelCoatern är framförallt framtagen för beläggning av elektriska kontakter i bandformat, men även andra produkter som kan tillverkas eller monteras i bandformat kan PVD-beläggas i systemet. Det finns ingen existerande marknad av produkter av sådana format som PVD-beläggs idag. Affärscase för ReelCoatern är därför förknippade med omfattande produktutveckling och teknologiskifte, vanligen från våtkemisk plätering av guld till Impact Coatings patenterade PVD-beläggning Silver MaxPhase™.

Under kvartalet framkom information om tilltagande restriktioner mot viss typ av våtkemisk plätering, vilket drivit på intresset för ett teknikskifte till PVD. Bl a har kinesiska myndigheter uttalat sig om att ett förbud mot de cyanidbaserade processer som bl a används för plätering av elektriska kontakter förbereds. Information om att två av Apples största underleverantörer i Kina helt olagligt dumpat cyanidbadsrester i olika vattendrag, har också fått stor uppmärksamhet.

Impact Coatings brottas likväl med kundernas osäkerhet vad gäller driftstillförlitlighet i de ännu industriellt oprövade ReelCoatersystemen, samt vad gäller ersättningsbeläggningarnas verkliga funktion i skarp tillämpning. Genom att ha identifierat ett antal potentiella kunder med applikationer där den nya lösningen kan fasas in, inledningsvis som ett valbart alternativ till den ordinarie lösningen, finns nu möjligheter att kringgå dessa hinder. En kraftsamling sker därför för att få till en första sådan referensaffär.

Händelser efter periodens slut
Inga avgörande händelser har inträffat efter periodens slut.
    

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2013-08-22

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580
Nästa rapporttillfälle är 24:e oktober.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.