DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL – JUNI 2010

2010-08-25

  • Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 3.708 tkr (35.674 tkr)
  • Resultatet blev -6.387 tkr (13.139 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -11.841 tkr (-4.038 tkr)
  • Soliditeten var 94 % vid periodens slut (84,6%)
  • Order på en PlastiCoater 200 erhållen från svensk plasttillverkare
  • Avtal om hyra av en InlineCoater 300 tecknat med tysk kontaktdonstillverkare
  • Överenskommelse med Krauss- Maffei om gemensam utställning på världens största plastmässa
  • Ett uppdrag att löpande belägga bränsleceller har erhållits

 

Allmänt

De förändringar som inleddes i början av perioden började ge resultat i periodens slut, då tre strategiskt viktiga affärer genomfördes. Bolaget kan nu fokusera alltmer på marknadsföring och försäljning, bl a har två nya säljare anställts.

Detta har resulterat i att en ledande kontaktdonstillverkare tecknat ett hyreskontrakt på en beläggningsmaskin för att i egen regi industrialisera Impact Coatings teknologi för elektriska kontakter, däribland Maxfas. Vidare såldes en första PlastiCoater till ett nytt svenskt plastcenter.

Strax efter periodens utgång kunde ett samarbete med Krauss-Maffei, en globalt marknadsledande tillverkare av maskiner för formsprutning av plast offentliggöras.  En icke tidigare offentliggjord produktionsorder avseende bränsleceller har också erhållits.

De genomförda förändringarna har varit i linje med vad som presenterades i samband med vårens nyemission samt i delårsrapporten för kvartal 1. Förändringarna går i korthet ut på att underlätta för kunder att börja använda Impact Coatings teknologi, samt att minska Impact Coatings engagemang i varje enskild affär. Detta har i sin tur möjliggjort en förskjutning av resurser från utveckling till försäljning.

De uppnådda resultaten är av betydande strategisk karaktär, men har inte påverkat periodens intäktsflöde. Även kvartal 2 är därför otillfredsställande ur ett ekonomiskt perspektiv. Kvartalets intäkter, huvudsakligen från after sales och legoytbeläggning, uppgår till 3.708 tkr (35.674 tkr). Kvartalets resultat blev  -6.387 tkr (13.139 tkr). Kassaflödet för perioden uppgick till -11.841 tkr (-4.038 tkr) och soliditeten uppgick vid periodens slut till 94% (84,6) 

Under det första halvåret 2010 uppgick intäkterna till 5.149 tkr (44.072) och resultatet blev   -16.512 tkr (6.917). Halvårsperiodens kassaflöde blev 56.723 tkr (-13.988).

Dekorativa beläggningar

Alltsedan årsskiftet pågår ett intensivt utvecklingsarbete i syfte att tillmötesgå de nya krav som ställts av den sk 20-kunden, för köp av ytterligare system från Impact Coatings. De nya kraven återspeglar i sin tur nya krav som ställs på PVD-beläggningar av skal för mobiltelefoner.

Utvecklingsarbetet har fokuserats dels på integration av en kompletterande process i InlineCoater-systemen, dels på framtagning av en ny generation, mer kompetenta beläggningskällor.

Preliminära provresultat visar nu på att de krav som ställs kan mötas med de förändringar i konstruktion och process som genomförts. Detta har ännu inte bekräftats av kund i form av nya beställningar men slutverifiering och affärsförhandling har inletts. Parallellt med detta bearbetas ett antal andra kunder som också efterfrågar de egenskaper som nu utvecklats.

Elektriska kontakter

Omfattande utvecklingsinsatser har genomförts under kvartalet för att tillmötesgå de krav på korrosionsskyddande egenskaper som redovisades i förra delårsrapporten. Kraven gäller specifikt den Maxfasapplikation som utvecklas i samarbete med en större mobiltelefonkund. Applikationen är så strategiskt betydelsefull att Impact Coatings beslutat att satsa på att tillmötesgå kraven snarare än att omfokusera till applikationer där egenskapen ej krävs.

Den nya typ av beläggningskälla som primärt utvecklats för de nya kraven för Dekorativa beläggningar, har visat sig kunna användas även för att förbättra de korrosionsskyddande egenskaperna. Uppnådda resultat indikerar att användning av dessa nya beläggningskällor i samband med applicering av Maxfas skulle kunna tillmötesgå kundens krav på korrosionsegenskaper för den aktuella applikationen.  

Metall på plast

Under perioden har två nya säljare rekryterats, huvudsakligen för att marknadsföra Impact Coatings lösningar för metallisering av plast. Detta har i sin tur medfört att initiala kontakter tagits med ett stort antal plastföretag i Europa. Responsen från dessa kontakter utgör sammantaget en stark bekräftelse av Impact Coatings erbjudande till plastindustrin. Antalet potentiella systemkunder ökar för närvarande snabbt inom detta område.

Förväntningarna är också stora på det mässdeltagande som Impact Coatings inbjudits att deltaga i tillsammans med tyska Krauss-Maffei och Evoniks Röhm. Då dessa företag är mycket väletablerade och kända inom den globala plastindustrin har samarbetet stor betydelse för potentiella kunders tilltro till Impact Coatings teknologi. Mässan, som är världens ledande plastmässa genomförs i Düsseldorf i månadsskiftet oktober-november. En komplett, obemannad produktionscell eller en sk factory- in- a-box kommer att visas upp i full produktion. Cellen skall producera detaljer som direkt i formverktyget behandlas med en ny teknologi, kallad Coverform, som ger plastdetaljen en så hård och högblank yta att någon lackering före eller efter den avslutande metalliseringen inte behövs.

Övriga applikationsområden

Den första generationens beläggningar avseende flödeslattor för bränsleceller har testats och godkänts av en strategiskt viktig kund. Detta har lett till att en första order avseende legoytbeläggning erhållits samt att volymupprampning kan inledas. Samtidigt pågår utvecklingen av generation 2 och 3 för att behålla försprånget. Volymen är initialt blygsam, men den prognosticerade volymen stiger snabbt. Detta kan leda till att kapaciteten för legoytbeläggning behöver utökas inom en snar framtid. 

Händelser efter periodens slut

Inga affärshändelser av avgörande beslut som inte nämnts ovan har inträffat efter periodens slut.

Framtidsutsikter

Det ekonomiska utfallet det första halvåret är otillfredsställande. Tack vare en framgångsrikt genomförd nyemission, har emellertid strategiska förändringar kunnat genomföras i syfte att öka fokus på försäljning och underlätta för kunder att börja använda Impact Coatings teknologi. Bolagets ledning och styrelse bedömer att de genomförda förändringarna kommer att leda till ökad försäljning under andra halvåret och att det bästa sättet att disponera Bolagets nuvarande resurser är att med all kraft fullfölja den strategi som inleddes under kvartal 2. Ytterligare satsningar på försäljning i kombination med kostnadsreduktion inom övriga områden kommer därför att genomföras.

Denna rapport har inge varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2010-08-25

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580, alternativt maila på henrik@impactcoatings.se.

Nästa rapporttillfälle är 28:e oktober 2010.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.