DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL-JUNI 2008

2008-08-21

• Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 4.238 tkr ( 3.863 tkr)
• Resultatet blev – 4.094 tkr (-250 tkr)
• Kassaflödet för perioden uppgick till -7.312 tkr (-1.910 tkr)
• Soliditeten var 92 % vid periodens slut
• Totalt 9 beläggningssystem under tillverkning
• Avtal med mobiltelefontillverkare om införande av Maxfas på volymprodukt
• Tekniskt godkännande av beläggning för bränsleceller
• En första InlineCoater 300 för dekorativ beläggning levererad
• Tekniskt godkännande av dekorativ beläggning för mobiltelefonskal


Allmänt

Den expansion som kunde inledas i och med nyemissionen hösten 2007 följer ursprunglig plan mot målet att bli en världsledande systemleverantör inom utvalda marknadssegment. Inom samtliga segment, elektriska kontakter, elektroder och dekorativa beläggningar har nyckelkunder valt Impact Coatings teknologi med systemaffärer som följd. Under perioden har tillverkning av 6 beläggningssystem påbörjats, utöver de tre som är i leveransfasen. Impact Coatings val av marknader visar på fortsatt god tillväxt. Den påbörjade expansionen fortsätter därför enligt plan.

Intäkterna ökade under första halvåret 64% till 8.217 tkr (5.007 tkr) medan resultatet försämrades till -7.543 tkr (- 2.160 tkr). Händelseutvecklingen har således haft begränsat genomslag i Bolagets räkenskaper under den gångna perioden. Detta då det för pågående systemaffärer tillämpas en försiktig vinstavräkning, som inte till fullo återspeglar det upparbetade värdet. Dessutom har kostnader tagits under perioden som inte är hänförliga till periodens intäkter. Kassaflödet för första halvåret blev – 8.996 tkr (-4.390 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 92 %.

Totalt har 4 st nyrekryteringar genomförts under perioden. Den totala personalstyrkan uppgår därmed till 25 personer. Ytterligare nyrekryteringar planeras. Den hyrda lokalytan har utökats och en omdisponering av lokalen har inletts för att ge plats åt två stycken monteringslinor för InlineCoaters respektive ReelCoaters med en kapacitet av totalt 20-24 maskiner/år.


Utvecklingen inom respektive affärsområde:

Elektriska kontakter

Avtal om att införa Maxfas på ett antal volymapplikationer tecknades under perioden med den mobiltelefonkund som Impact Coatings samarbetat med en längre tid.
Avtalet medför att leverans av två stycken system av typen ReelCoater till uppdragsgivarens kontaktdonstillverkare inletts. Systemen bygger på det koncept som utvecklats med den prototyp företaget utvecklat tidigare, men modifieras för att bättre passa för storskalig volymproduktion hos kund. Systemen beräknas levereras och tas i drift i början av 2009.


Elektroder

En första nyckelkund inom bränslecellsområdet, som avser att inleda volymproduktion under hösten 2008, har tekniskt verifierat och godkänt Impact Coatings beläggningslösning. Kapacitetsuppbyggnad för den inledande produktionen i Impact Coatings beläggningscentrum i Linköping pågår.

Deko

Efter en avslutande produktionsverifiering har köparen av de två första InlineCoater 300-enheterna godkänt systemen för slutleverans, vilket slutförs under augusti-september.

Samtidigt har en nyckelkund inom handhållen konsumentelektronik tekniskt verifierat och godkänt Impact Coatings dekorativa beläggningar. Godkännandet är meriterande och av stor vikt då kundens specifikation är mycket krävande. Samtidigt ökar behovet av kapacitet för sådana beläggningar kraftigt.

Det samarbete som inleddes under första kvartalet har därför avancerat och principöverenskommelse har träffats.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2008-08-21

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.