Bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

2005-03-31

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005 kl 14.00 i Värdshuset, Gamla Linköping. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 22 april, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 29 april kl 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, fax, telefon eller e-post till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefax 013-10 37 90, telefon 013-10 37 80 e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 22 april. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VD-anförande. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse. 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13. Stämman avslutas. Förslag till beslut Utdelning (punkt 9b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Styrelsearvode (punkt 10) Bolagsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 200 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut. Val av styrelse (punkt 11) Bolagsstämman föreslås omvälja Claes Gyllenhammar, Torsten Rosell och Jan-Erik Sundgren. Förslagen ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar ca 55 % av rösterna. Linköping i april 2005 Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) Studiebesök efter bolagsstämman Efter bolagsstämman inbjuds aktieägarna till studiebesök på Impact Coatings. Deltagarantalet är begränsat, så anmälan bör ske snarast möjligt.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.