Bolagsordning Impact Coatings AB (publ) 556544-5318

2006-05-15

1 § Bolagets firma
Bolagets firma är Impact Coatings AB (publ).
2 § Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Linköping, Östergötlands län.
3 § Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom ytbeläggning med tunnfilmsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
5 § Antalet aktier
Antalet aktier skall utgöra lägst 1.400.000 och högst 5.600.000.
6 § Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ordinarie ledamöter, med lägst 0 och högst 6 suppleanter.
7 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en revisorsuppleant.
8 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post – och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen icke kommer att behandlas skall tillgå på motsvarande sätt samt ske tidigast sex senast två veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i stämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 § Årsstämma
På Årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans räkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

11 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.