BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR BOKSLUTSÅRET 2006

2007-02-07

• Rörelseintäkterna 2006 ökade 42% till 10.232 KSEK (7.200)
• Årets resultat blev -1.282 KSEK (-1.243)
• Kassaflödet för helåret blev -3.314 KSEK (-7.065)
• Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 62,7% (77,7)
• Maxfas klar för kommersialisering
• Kapitalanskaffning om 10 MSEK genomförd


Det fjärde kvartalet 2006

Rörelseintäkterna steg till 4.104 KSEK ( 2.293) och periodens resultatet blev -472 KSEK (1 ). Under kvartalet allokerades betydande resurser till färdigställande av beläggningsprocessen Maxfas, samt till att ställa om produktionskapaciteten för Maxfas.

Bolagets utveckling under 2006

Ekonomi
Av de totala rörelseintäkterna på 10.232 KSEK (7.200), utgör nettoomsättning 3.898 KSEK (5.314). Resterande rörelseintäkter är i huvudsak att hänföra till ett Vinnova- finansierat projekt avseende utveckling av beläggningssystem för Maxfas på elektriska kontakter i bandformat (den s.k. ReelCoatern).

Årets kassaflöde blev -3.314 KSEK (-7.065) och soliditeten var vid årets slut 62,7 % (77,7 ). Av kassaflödet är -1.613 KSEK (-2.956) hänförligt tilll den löpande verksamheten.

Den löpande verksamheten
Under 2006 har verksamheten ställts om från att ha varit en tjänstebaserad verksamhet som tillhandahållit utvecklingstjänster och legobehandling, till att vara en systemleverantör. Omställningen har resulterat i förberedelser för ett 25-tal systemleveranser. Ingen av dessa nådde emellertid ända fram till avslut under budgetåret. Kundernas ambitioner att införa Impacts system i sin produktion, styrks av att de betalar för de insatser Impact bidrar med i dessa förberedelser. Sådan fakturering utgjorde huvuddelen av företagets nettoomsätttning 2006 och är tilltagande.

Under året har också en egen enhet av beläggningssystemet InlineCoater tagits i bruk. Inledningsvis för legouppdrag men senare i ökad utsträckning för förberedelseprojekt åt potentiella systemkunder. Drifttagningen har medfört att systemets driftsduglighet nu kan verifieras med erfarenheterna från drygt ett års kontinuerlig drift med ett stort antal omställningar för olika processer och applikationer.


Utvecklingen inom Maxfasområdet
Under året färdigställdes tre varianter av Maxfas, vilka täcker in en betydande del av marknaden för elektriska kontakter. Dessa varianter har testats och utvärderats utifrån ett antal kontaktmaterialspecifikationer. Den sammantagna bilden från dessa tester är att de tre Maxfasvarianterna nu är färdigutvecklade och klara för kommersialisering.

Under senare delen av året inleddes levererans av utfallsprover till ett antal kunder för deras applikationsspecifika utvärderingar av Maxfas. Resultaten av dessa utvärderingar är generellt mycket positiva , bl a. har en tidigare nämnd kund inom telekom kvalificerat Maxfas som ett nötningsbeständigare alternativ till guld samt inlett förhandlingar om system och tjänster för omfattande volymproduktion.

Fortsatt utveckling av kompletterande Maxfas-varianter sker i allt högre utsträckning genom Impacts omfattande samarbete med ABB och tunnfilmsforskare vid Linköpings och Uppsala Universitet. Dessa forskare har under det gångna året erhållit stora anslag för sin forskning, vars omfattning nu är på en internationellt slagkraftig nivå.

I huvudsak relaterat till Maxfas, har utvecklingen av ytterligare en typ av beläggningssystem, kallad ReelCoater™, inletts. Systemet kompletterar InlineCoater™ genom att möjliggöra beläggning av bandprodukter. Utvecklingen inklusive framtagning av en första enhet har varit finansierad av Vinnova. Enheten har nyligen genomfört premiärkörning och kommer under det första halvåret 2007 att förberedas för volymproduktion

Samarbetspartners och Bolagsförvärv
I syfte att skapa en affärsplattform för kommersialisering av Impacts teknologi inom Metall på plast, har förhandlingar om förvärv av lackeringsteknologiföretaget Magu Automation pågått under året. I samband med att Impact Coatings i januari 2007 beslutade om en ökad fokusering mot Maxfas, avbröts förhandlingarna och parterna avser istället att samarbeta på kommersiell basis.

Under 2006 tecknades ett avtal med danska SP-Group med avsikten att erbjuda den danska marknaden metalliseringstjänster producerade med system från Impact Coatings. Det har tagit längre tid än beräknat att nå den volym som ska uppnås innan ett system installeras i Danmark. Orsaken är främst förseningar i SP´s upprättande av den UV-lackering som behövs som komplement till metaliseringarna. Samtidigt har samarbetet mer och mer kommit att handla om mer omfattande affärsprojekt som också kan komma att omfatta systemleveranser direkt till slutkunden. Det ursprungliga avtalet har därför kompletterats med ett agentavtal för att reglera parternas samarbete även vid sådana affärer.

Under 2006 har också ett samarbete med spanska Sidasa utvecklats. Tillsammans har parterna levererat ett betydande antal utfallsprover till användare av metalliserad plast, huvudsakligen inom bilindustrin. För närvarande pågår utvärderingar men också förbättringar av Sidasas lackering, vilken föregår metalliseringen.

Sammantaget har det visat sig vara svårare än förväntat att integrera lackering och metallisering. Exploateringen av applikationer som kräver denna kombination har därför flyttats något framåt i tiden till förmån för fokuseringen på Maxfas.


Händelser efter bokslutsperiodens utgång
I syfte att tillvarata ett antal existerande affärsmöjligheter genomförde bolaget i januari en riktad nyemission till ett antal placerare, bla Gustavia fonder. Emissionen genomfördes i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma i november 2006 och omfattade 161.290 aktier. Det totala antalet aktier uppgår därmed till 2.948.115 st. Bolaget tillförs därigenom ca 9,5 MSEK efter emissionskostnader. Samtidigt antog styrelsen en ny affärsplan innebärande en ökad fokusering på kommersialisering av Maxfas.

Som ett resultat av Maxfasfokuseringen har en testorder erhållits. Företaget Cash Guard har efter omfattande tester i lab beslutat att införa Maxfas på ett antal kontakter som ska utvärderas i fältmässigt bruk. Fälttesterna förväntas resultera i löpande order inom ett par månader.

Ytterligare ett patent som Impact Coatings äger tillsammans med ABB, har beviljats. Patentet skyddar det nanostrukturerade utförande av Maxfas som representerar den senaste utvecklingen. En patentansökan avseende Maxfas på Smart Card har offentliggjorts utan att några hinder redovisats.

Framtidsutsikter
Sedan emissionen 2004 har siktet varit inställt på att etablera Impact som en världsledande leverantör av teknologi för vakuumytbeläggning av elektriska kontakter, vilka traditionellt ytbeläggs våtkemiskt med bl a guld. Målet är att erövra ett stort marknadsområde inom vilket Impact kan utveckla en global unikitet som kan försvaras under lång tid.

Sedan dess har omfattande utveckling av Impacts teknologiportfölj genomförts. Den består nu av ett antal färdigutvecklade varianter av Maxfas, vilka täcker in en god del av kontaktdonsmarknaden. Vidare består den av två typer av beläggningssystem, InlineCoater™ för massproducerade styckedetaljer samt en första version av ReelCoater™ för produkter i bandformat. Systemen är unika i sin förmåga att massproducera avancerade beläggningar som Maxfas kostnadseffektivt. Teknologiportföljen har ett starkt skydd av ett antal patent.

Parallellt med utvecklingen av teknologiportföljen har marknaden för elektriska kontakter analyserats och en rad kundrelationer har etablerats Tillsammans med ett antal utvalda kunder har Maxfas funktion även under svåra driftsförhållanden kunnat verifieras. Vidare har ett betydande nätverk av FoU- och industrialiseringspartners byggts upp och en djupare förståelse av Maxfas-skiktens funktionalitet i kontaktdonssammanhang skapats.

Styrelsen anser därför att det nu är dags att ytterligare fokusera på Maxfas samt växla från teknologiutveckling till kommersialisering. Beslutet innebär också att Bolaget nu slutligen transformeras till en systemleverantör, där leveranser av beläggningssystem utgör basen för Bolagets framtida intäkter istället för som tidigare, FoU- och legouppdrag.

Transformationen har planlagts under lång tid men kommer likväl att ta en viss tid att genomföra. Bolagets ledning bedömer möjligheterna till betydande genombrott under 2007 som mycket goda men vill också betona att det med det stora möjligheterna också följer betydande risker. Under den tid det tar att fullt ut kommersialisera Maxfas kommer därför även andra affärer att verkställas som ett stöd för den långiktiga strategien och för att inte exponera verksamheten för alltför stor risk.

På grund av svårigheter att bedöma tiden för olika affärsprojekts realiserande väljer styrelsen att inte heller för 2007 lämna någon prognos för den ekonomiska utvecklingen.

Linköping den 7:e februari 2007


Henrik Ljungcrantz
VD


För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz på 013-359951 eller 070-6635580Revisorns granskning och redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har granskats av bolagets revisor avseende balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Kommunikén är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.


Kommande informationstillfällen

Årsredovisning Under april månad 2007
Årsstämma 26:e april 2007 kl 15.00 i Linköping
Kvartalsrapport januari-mars 2007 25:e april 2007
Kvartalsrapport april-juni 2007 17:e augusti 2007
Kvartalsrapport juli-september 2007 26:e oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 6:e februari 2008Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.