BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2016

2017-02-21

· Rörelseintäkterna blev 32 997 TSEK (28 014)
· Rörelseresultatet blev -6 912 TSEK (-12 039)
· Årets resultat blev -6 917 TSEK (-12 524)
· Likvida medel uppgick vid årets slut till 22 147 TSEK (1 956)
· Soliditeten vid periodens utgång var 66,6 % (67,0)
· Fyra systemordrar tecknades under året
· Avtalet med China Hydrogen Energy sträcker sig över tre år till ett värde som överskrider 100 MSEK.

FJÄRDE KVARTALET 2016

· Rörelseintäkterna blev 9 480 TSEK (12 475)
· Rörelseresultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -2 316 TSEK (93)
· Tre av årets systemordrar tecknades under kvartalet

EFTER PERIODENS SLUT

· Henrik Ljungcrantz efterträder Göran Felldin som VD
· Leverans av en InlineCoater™ 400 till en välkänd schweizisk klockproducent

ALLMÄNT

Efterfrågan på Impact Coatings unika kunnande och kostnadseffektiva systemlösningar för integrerad produktion fortsatte att öka under året. Därmed håller trenden från 2015 i sig och framför allt inom området beläggning av plattor för bränsleceller har bolaget uppnått en betydande marknadsposition. Den positiva utvecklingen har även visat sig inom andra marknadsvertikaler, som dekorativa beläggningar och reflektorer, båda inom marknadssegmentet Automotive.

De två InlineCoater™ 500 som under våren levererades till kunderna ic! berlin och EC Europ Coating GmbH har visat att Impact Coatings fortsätter att förse marknaden med robusta produktionsplattformar som tillmötesgår höga krav på flexibilitet, kvalitet och produktivitet.

Den genombrottsorder som tidigt i Q4 slöts med China Hydrogen Energy visar att Impact Coatings inte bara är rätt positionerande gentemot fordonstillverkares utvecklingsavdelningar när det gäller bränslecellsteknik, utan även tillhandahåller de lösningar för volymproduktion som efterfrågas. Bolaget ska nu till en av världens första produktionsanläggningar leverera tekniken som säkerställer en högeffektiv och kvalitativ beläggning av bränslecellsplattor.

Under året har omfattningen av legoproduktion varit tillfredställande och en ny effektiv produktionsmiljö har färdigställts i bolagets lokaler.

Den anpassning av bolagets organisation, som drivs av fordonsindustrins kvalitetskrav ISO/TS 16949, har genomförts under årets andra hälft och Impact Coatings implementerar nu processer och arbetssätt för att möta marknadens krav.

Den revitalisering av bolagets varumärkesposition som rapporterats under året är också genomförd. Det innebär bl.a. att marknadsvertikalerna Fuel Cells, Reflectors, Electrical Contacts och Seed Layers kommer att få en ökad roll i bolagets offensiva marknadsföring. Detta samtidigt som tidigare levererade framgångsrika beläggningar och beläggningssystem för dekorativa beläggningar och metall på plast utgör bolagets historiska plattform. Ett fundament som bildar ryggraden i det erbjudande som Impact Coatings marknadsför.

Den djupa kunskapen om PVD-beläggningar, MaxPhase™-beläggningarnas oöverträffade egenskaper och miljövänliga, kostnadseffektiva och integrerade produktionslösningar, utgör samlat Impact Coatings marknadslöfte och varumärke.

EKONOMISK UTVECKLING

Fjärde kvartalet 2016

Rörelseintäkterna uppgick under det fjärde kvartalet till 9 480 TSEK (12 475). Rörelsekostnaderna minskade till -12 424 TSEK (-12 936). Resultat före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -2 316 TSEK (93). Resultatet före skatt uppgick till -2 944 TSEK (-714). Kassautflödet uppgick till -4 452 TSEK (-5 812). 

Helåret 2016

För helåret ökade rörelseintäkterna till 32 997 TSEK (28 014). Rörelsekostnaderna minskade till -39 910 TSEK (-40 052). Finansnettot blev -5 TSEK (-485). Resultatet förbättrades till -6 917 TSEK (-12 524).  Några engångsnedskrivningar har inte belastat årets resultat, 0 TSEK (0). Kassaflödet blev 20 192 TSEK (-8 306) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 66,6 % (67,0).

Till skillnad från tidigare år har utvecklingskostnader för nästa generation av beläggningssystem för bränslecellsplattor aktiverats under 2016 med 2 077 TSEK.  Projektet omfattar produktionsfärdig konstruktion och ett första färdigt beläggningssystem.

Någon avsättning för uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte skett.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 22 147 TSEK (1 956). Pågående ej fakturerade arbeten uppgick vid perioden slut till ca 2,8 MSEK. Motsvarande Fakturerad ej upparbetad intäkt uppgick till ca 10,3 MSEK.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0). Soliditeten uppgick till 66,6 % (67,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2016 till -7 383 TSEK (-11 014).

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -1 998 TSEK (2 708) vilket inkluderar en försäljning av ett inventariefört produktionssystem. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 29 572 TSEK (0). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på 20 192 TSEK (-8 306).

HÄNDELSER UNDER 2016

Sales & Marketing

Under 2016 har ett omfattande arbete genomförts för att ytterligare stärka Impact Coatings marknadsposition och erbjudande. Ett projekt för att hitta en tydligare och effektivare marknadskommunikation har också inletts. Kärnan är kunskapen om vakuumytbeläggningar (PVD) och patenterade beläggningar med unika egenskaper.

Vid försäljning av beläggningssystem minimeras affärsrisken så mycket som möjligt. Ett steg i detta är att Impact Coatings normalt erhåller 40-50% av betalningen vi beställning, ytterligare 30-40% då beläggningssystemet är klart och godkänt av kunden, men innan skeppning, och slutligen 10-20% efter installation och utförd produktionsverifiering. 

Marknadsvertikalerna Fuel Cells, Electrical Contacts, Reflectors och Seed Layers har nu en mer framträdande roll i bolagets marknadsföring.

Fuel Cells

Under hela 2016 har efterfrågan på beläggningar för bränslecellsplattor ökat. Fler biltillverkare planerar lansering av bränslecellsdrivna bilar. Samtidig påbörjar flera biltillverkare utvecklingen av nästa generations FC-drivna bilar, som ska kunna produceras till kostnader som är likvärdiga dagens bensin- och dieseldrivna fordon. Impact Coatings är väl positionerade och är en av få tilltänkta leverantörer.

Under 2016 ökade efterfrågan från Kina markant. I senaste femårsplanen, vilken just påbörjats, är eldrivna fordon ett av de prioriterade industriella områdena.  Bränslecellsdrivna fordon är deras primära val framför batterier då Kina vill använda ren drift både för tyngre fordon och personbilar. Samtidigt bedöms Kinas elnät inte klara distribution av el för laddning av batterier. Kina prioriterar i första hand bussar, sedan lastbilar och slutligen personbilar. Miljömässigt rena bussar och lastbilar är viktigt för att minska luftföroreningarna i städerna.

Under året slöts ett avtal med China Hydrogen Energy till ett värde av ca 100 MSEK. Tre beläggningssystem planeras att levereras under 2017. Produktiviteten i dessa maskiner kommer att vara 1-1,5 miljon plattor/år. Plattorna är mindre än tidigare vilket medför att det får plats fler plattor i respektive maskin. Maskinerna som levereras till China Hydrogen Energy bygger på exakt samma teknologi som används i Impact Coatings eget beläggningscenter, dock anpassade till att producera enbart bränslecellsplattor. Därmed blir produktiviteten högre.

Den första maskinen ska levereras under sommaren 2017. China Hydrogen Energy bygger produktionsanläggningar för bränslecellsstackar och har som strategi att bli en av Kinas största leverantörer av bränsleceller, med en produktivitet av ca 20 000 enheter år 2020. I första hand kommer de att leverera stackar till buss- och lastbilstillverkare. Impact Coatings uppskattning är att det finns omkring tio liknande producenter i Kina med ungefär samma behov. 

Produktion av bränslecellsplattor till franska Symbio FCell påbörjades under året. Plattorna tillverkas av Borit NV i Belgien och skickas därefter till Impact Coatings för beläggning. Denna produktion förväntas att flyttas över till Borit i slutet av 2017 då det nya beläggningssystemet för bränsleceller beräknas levereras. Produktionsenheten hos Borit kommer att kunna fungera som en demonstrationsanläggning för Impact Coatings system och process, samtidigt som tillverkningen kommer att generera intäkter till bolaget genom ett löpande produktionsavtal mellan Borit och Impact Coatings.

Efterfrågan från den amerikanska marknaden ökar och amerikanska aktörer har även inlett samarbeten med Kina. I det arbetet ingår en transformation från grafitplattor till metallplattor. Även här ser Impact Coatings en växande marknadspotential.

Under Q3 slutfördes leveransen av beläggningar på bränslecellsplattor för utveckling hos en biltillverkare inom premiumsegmentet. Produktionskvalitén var mycket bra, kassationen var mindre än 1,5% och den berodde till största delen av plattor som skadats under manuell hantering tidigare i tillverkningen. 

Electrical Contacts

Under året har behovet att PVD-beläggningar för korrosionsbeständiga kontakter ökat. Produktionen av kontakter till CTT Systems, med Boeing som slutkund, har fungerat som en bra referens. Det är primärt handburen elektronik som efterfrågar Impact Coatings korrosionståliga Ultra MaxPhase™. Under året har projekt och mindre testserier levererats till kunder. Genom anpassade affärsmodeller undersöker nu bolaget tillsammans med dessa kunder hur efterfrågan ska kunna accelereras.

Samarbetet med FCI är en besvikelse. Man har inte lyckats sälja in Silver MaxPhase™ till sina kunder som planerat. Samarbetet fortsätter, men bägge parter lägger mer fokus på annan försäljning där kundbehoven är tydligare uttalade.

Reflektorer

Under året fick Impact Coatings en genombrottsorder från Iskra Mehanizmi på beläggningsteknik för bilreflektorer. Detta tack vare beläggningar kvalificerade mot fordonsindustrin och de integrerade kostnadseffektiva produktionslösningar som beläggningssystemen InlineCoater™ och PlastiCoater™ erbjuder. En högkvalitativ beläggning av aluminium, med skyddande glasliknande skikt, kan produceras till ca en tredjedel av kostnaden att köpa beläggningen externt.

Flera reflektorleverantörer till bilindustrin i Europa har en omodern produktionsteknologi, vilken bygger på stora beläggningssystem med mycket manuellt arbete och omfattande underhåll. Detta medför att produktionskostnaden blir hög, samtidigt som kassationen med dessa beläggningssystem är stor. Därför ser Impact Coatings en växande efterfrågan på den typ av produktionslösning bolaget erbjuder.

Detta affärsområde inkluderar även dekorativ beläggning på plast. Den order som tecknades med A.Maier GmbH i Q4 är ett exempel, där visare till klockor för fordonsindustrin ska beläggas. Men också beläggningslösningar för andra detaljer som är placerade på instrumentpanelen efterfrågas.

Ersättning av kromplätering med PVD efterfrågas också. Impact Coatings kan leverera metallbeläggning för plastdetaljer, men kunderna får tills vidare själva hitta en lämplig beläggningslösning för hårdlack som skyddar mot slitage, något som än så länge begränsat denna marknad.

Seed Layers

Fordonsindustrin använder idag många krompläterade plastdetaljer, både interiört och exteriört. För applikationer med enklare krav kan pläteringen helt ersättas med PVD  och skyddslack, men där tuffare krav ställs förväntas branschen under en övergångsperiod fortfarande att efterfråga och tillåtas använda plätering, trots påvisade hälso- och miljörisker. Ett mer miljövänligt och effektiviserande alternativ är att ersätta de inledande pläteringsstegen med PVD-beläggning, ett s.k. ”seed layer”. Denna applikation är nu under utveckling.

Research & Development

Bolaget deltar i tre offentligt delfinansierade utvecklingsprojekt inriktade mot bränsleceller.

I projektet Forska & Väx har mer kostnadseffektiva beläggningar för bränsleceller till fordonsindustrin samt nya beläggningskällor utvecklats. Utvecklingsprojekten har avslutats under året. Projektarbetet resulterade i effektivare beläggningskällor och därmed markant lägre beläggningskostnad. Beläggningsmaterialets nyttjandegrad har ökat med mer än 100 procent. Även en effektivare beläggning har utvecklats. Beläggningen började användas tidigt under året och alla Impact Coatings kunder har idag gått över till denna. Den marknadsförs dock med samma namn som föregående beläggning, nämligen Ceramic MaxPhase™.

I EuroStar-projektet Pro-FC utvecklas ett nytt produktionssystem för bränslecellsplattor. Den beläggningsmetodik och de beläggningskällor som utvecklades i Forska & Väx-projektet används. Det helt nyutvecklade beläggningssystemet beräknas vara klart i slutet av 2017. Beläggningssystemet kommer att ha en större produktivitet och dessutom vara kostnadseffektivare att tillverka. 

I projektet Cobra utvecklas nästa generations beläggningar. Samtidigt utvärderas andra tekniker för beläggning av bränslecellsplattor. I Cobra studeras beläggningen tillsammans med den bipolära plattan som en helhetslösning, för att optimera bränslecellen med tonvikt på kostnad och produktivitet. Projektet kommer att testa olika beläggningar, däribland Ceramic MaxPhase™, i bränsleceller till bilar under 2017.

Avdelningen utför även framtagning av kundprover för Impact Coatings alla affärsområden.

Operations

Operations ansvarar bl.a. för legobeläggningar, tillverkning av beläggningssystem, samt kundservice och After Sales till befintliga systemkunder.

För tillfället har bolaget en orderstock på över 10 beläggningssystem varav 7 ska levereras under 2017. I tur och ordning är kunderna:

  • Internationellt välkänd Schweizisk klockproducent 
  • Iskra Mehanizmi – beläggning av strålkastarreflektorer
  • A.Maier GmbH – beläggning på visare för analoga klockor mot fordonskunder
  • 3 system till China Hydrogen Energy – beläggning på bränslecellsplattor
  • Borit NV – beläggning på bränslecellsplattor

Utöver Ceramic MaxPhase™-beläggningar till bränsleceller legoproduceras både dekorativa och funktionella beläggningar för olika metall- och plastprodukter.

Under året har kapaciteten att legoproducera bränslecellsplattor ökats. Impact Coatings har nu själv kapacitet som klarar prototyptillverkning av ca 200 000 – 400 000 plattor per år. Begränsningen i produktivitet är det interna beläggningscentrats InlineCoater™ 500, vilken är generisk för olika typer av beläggningar. När den används för enbart bränslecellsbeläggningar blir produktiviteten något begränsad.

Bolaget har även påbörjat införandet ISO/TS16949. Det arbetet har gått långsammare än beräknat, beroende på den höga belastningen genererad av tillverkning av beläggningssystem och legoproduktion. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Impact Coatings VD och CFO, Göran Felldin, meddelade sin avgång under januari 2017. Som ny VD utsåg styrelsen Henrik Ljungcrantz. Henrik tillträder i Q1 2017.

Planenlig leverans av en InlineCoater™ 400 till en välkänd schweizisk klocktillverkare genomfördes i början av året. Produktionsstart är beräknad till slutet av Q1.

Linköping 2017-02-21

Göran Felldin

VD

För mer information, kontakta Göran Felldin, tel. 070 – 835 91 40.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

  Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma 2017:                                                  19:e maj 2017                                      

Delårsrapport för första kvartalet 2017:                 21:e april 2017               

Delårsrapport för andra kvartal 2017:                   18:e augusti 2017

Delårsrapport för tredje kvartal 2017:                    27:e oktober 2017

Bokslutskommuniké för 2017:                               16:e februari 2018         

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017, kl. 08:45 CET.

_____________________________________________