BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2015

2016-02-25

· Rörelseintäkterna blev 28 015 KSEK (8 084)
· Rörelseresultatet blev -12 039 KSEK (-20 772)
· Årets resultat blev -12 524 KSEK (-20 663)
· Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 956 KSEK (10 260)
· Soliditeten vid periodens utgång var 67,0 % (86,3)
· Fyra system ordrar tecknades under året
· Ett 10-tal världsledande fordonstillverkare använder Ceramic MaxPhase™ som ytbeläggning i test- och provningsproduktion av sina bränsleceller
· EU-finansiering för utveckling av en produktionslinje för bränslecellsplattor

FJÄRDE KVARTALET 2015

· Rörelseintäkterna blev 12 475 KSEK (2 641)
· Rörelseresultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev 93 KSEK (-5 691)
· En av årets systemordrar tecknades under kvartalet

EFTER PERIODENS SLUT

· Göran Felldin efterträder Claes Pettersson som VD
· Avtal tecknat med Borit NV avseende beläggning av bränslecellsplattor
· Förhandling om riktad nyemission med internationell investerare

Allmänt

Under året ökade antalet kundförfrågningar påtagligt. Ett flertal systemaffärer, från både nya och befintliga kunder, landades. Legoproduktionen ökade, i huvudsak till följd av ökad efterfrågan av ytbeläggning av bränslecellsplattor.

Impact Coatings har tagit flera avgörande steg på den spännande framtidsmarknaden för bränsleceller. Årets utvecklings- och försäljningsinsatser fokuserades mot fordonsindustrin, det marknadssegment som för närvarande satsar mest resurser på att nå kommersiell volymproduktion. Erbjudandet har motsvarat ett flertal fordonstillverkares önskemål och samarbeten sker för närvarande med ett 10-tal världsledande företag eller företagskluster.

Samarbetsprojektet med FCI Electronics, avseende ytbeläggning av elektriska kontakter, har fortsatt enligt plan.

Organisationen har medvetet hållits liten och tight. Kortsiktigt har detta haft en viss begränsande effekt på verksamhetens utvecklingstakt och organisationen har stundtals haft en hög belastning. Underleverantörer har används för produktionssteg i pågående och gjorda systemleveranser.

Året präglades av ett begränsat likvidutrymme. Kassaflödet har i huvudsak kunnat hanteras via affärsuppgörelser med kunder. Mot slutet av året bands betydande likviditet i pågående systemleveranser. I takt med slutleveranser av aktuella system kommer likviditeten åter att stärkas under första kvartalet 2016. Hanteringen av tillgänglig likviditet är ett fortsatt fokusområde för styrelse och ledning.

Ekonomisk utveckling

Fjärde kvartalet 2015

Rörelseintäkterna ökade under det fjärde kvartalet till 12 475 KSEK (2 641). Rörelsekostnaderna ökade till -12 936 KSEK (-8 743). Resultat före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev positivt, 93 KSEK (-5 691). Resultatet före skatt uppgick till -714 KSEK (-5 995). Kassautflödet uppgick till -8 306 KSEK (-4 358).

Helåret 2015

För helåret ökade rörelseintäkterna till 28 015 KSEK (8 084). Rörelsekostnader ökade till -40 054 KSEK (-28 856). Finansnettot blev -485 KSEK (109). Resultatet förbättrades till -12 524 KSEK (-20 663). I rörelsens intäkter ingår försäljning av en inventarieförd IC300 som sålts. Några engångsnedskrivningar har inte belastat årets resultat, 0 KSEK (-1 750). Kassaflödet blev -8 306 KSEK (3 135) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 67,0 % (86,3).

I likhet med tidigare år har några utvecklingskostnader inte aktiverats under 2015. Någon avsättning för uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte skett.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 956 KSEK (10 260). Pågående ej fakturerade arbeten uppgick vid perioden slut till ca 8 MSEK.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 KSEK (0). Soliditeten uppgick till 67,0 % (86,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2015 till -11 014 KSEK (-16 189).

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 2 708 KSEK (-191) vilket inkluderar en försäljning av ett inventariefört produktionssystem. Kassaflödet från finansierings-verksamheten uppgick till 0 KSEK (19 515). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på -8 306 KSEK (3 135).

Händelser under 2015

Systems

Den nya organisationen, med fokuserade divisioner, har inneburit att Systems tydligare kunnat positioneras som en applikationsoberoende leverantör av PVD-system, med fokus mot kunder med LEAN-organiserade produktionsflöden.

Både antalet och kvalitén på förfrågningar från potentiella kunder har ökat markant. Fyra av dessa förfrågningar omvandlades under året till fasta ordrar. Ett antal förfrågningar är under förhandling med förväntade beslut under 2016.

I april tecknades en order på en PlastiCoater 400 till kunden H&B Lackierwerk i Tyskland. Leveransen skedde i början av augusti. Systemet skall användas för en helintegrerad tillverkning av formsprutade och metalliserade inredningskomponenter till fordonsindustrin.

I april erhölls ytterligare en order på en InlineCoater 300, den femte i ordningen, från ett glasögontillverkande företag. Maskinen ska användas för utveckling av ytterligare processer och applikationer av Impact Coatings teknologi. Maskinleveransen gjordes under hösten 2015 och en komplettering av utrustningen kommer att ske under första kvartalet 2016.

I maj tecknades ett kontrakt avseende leverans av en InlineCoater 500 till Europ Coating GmbH i Tyskland. Beställningen inkluderande även utveckling av processer för nya unika dekorativa beläggningar av bl.a. glasögon. Denna processutveckling har tagit en stor del av Divisionens utvecklingskapacitet i anspråk under hösten 2015. Strax efter årsskiftet levererades maskinen som nu tagits i bruk.

Kontraktet på ytterligare en InlineCoater 500 kungjordes i oktober. Leverans beräknas ske senast i början av andra kvartalet 2016.

Totalt har årets beställningar stärkt Impact Coatings position som leverantör både till fordonsindustrin och till glasögonindustrin, men framförallt som leverantör av högautomatiserade system för avancerade PVD-beläggningar i integrerade tillverkningsflödet.

Eftermarknaden i form av förbrukningsmaterial, reservdelar, underhåll, systemuppraderingar, processutveckling och kapacitetsbackup är långsiktigt av stor betydelse för verksamheten. Under året startades ”Impact Coatings Service Provider Network”, ett kundnätverk i syfte att skapa ett nära samarbete mellan kunder och Impact Coatings. Samverkan inom ramen för nätverket förväntas leda till nya systemaffärer samt en ökad efterfrågan på eftermarknadsprodukter och tjänster från befintliga kunder. Nätverket har mottagits mycket väl, både av befintliga och potentiella kunder.

MaxPhase

Elektriska kontakter

I samarbetet med kontaktdonstillverkaren FCI Electronics har en första elektrisk kontakt belagd med Silver MaxPhase™ färdigutvecklats. FCI Electronics marknadsför för närvarande Silver MaxPhase™ kontakten, som en del av produktfamiljen BergStik®, mot sina största kunder.

Intresset för dyrare och mer högpresterande kontaktbeläggningar ökade under året. Under året har ytbeläggning av ett flertal provserier av sådana kontakter skett.

Samarbetet med ABB och Uppsala universitet intensifierades i ett projekt som syftar till att utveckla kontakter för smarta elnätslösningar. Projektet är finansierat av European Institute of Innovation & Technology (EIT).

Bränsleceller

Den största marknaden för bränsleceller beräknas bli fordonsindustrin och Impact Coatings är involverat i drygt 10 olika projekt med tillverkare i eller mot fordonsindustrin. Dessa kunder eller kluster återfinns såväl i Nord Amerika som Europa och Asien. Projekten är olika långt framskridna. I några har ett första utvärderingsprov tagits fram, medan andra är så långt komna att långtidstester pågår med fullskaliga bränsleceller i fordon.

Den fordonstillverkare, som sommaren 2014 gjorde en mer omfattande utvärdering av Ceramic MaxPhase™, startade sina långtidstester under året. Testerna fortsätter även under 2016.

Michelin startade långtidstester av MaxPhase-belagda bränsleceller, utvecklade för fordonsindustrin. Långtidstesterna kommer att fortsätta under 2016. Michelins avsikt är att erbjuda s.k. range extenders, en laddenhet som antingen kan adderas till dagens elbilar eller användas som huvudenergikälla till elmotorer i fordon.

Symbio Fcell tillverkar hela range extenders-system samt bränslecellssystem till bilar. Bolaget har under 2015 levererat Ceramic MaxPhase™ för en nyutvecklad bränslecellsstack. Avtal för den fortsatta produktionen är under förhandling.

En biltillverkare inom premiumsegmentet valde under året Ceramic MaxPhase™ för ytbeläggning av sina bränslecellsplattor i en första utvecklingsfas. Ytbeläggning av dessa plattor startades under andra halvåret 2015 och kommer att fortsätta under 2016.

Utvecklingsprojekt

Bolaget deltar i tre offentligt delfinansierade utvecklingsprojekt inriktade mot bränsleceller.

I projektet Forska&Väx utvecklas mer kostnadseffektiva beläggningar till fordonsindustrin samt nya beläggningskällor. Utvecklingsarbetet fortgår enligt plan och kommer att avslutas under första kvartalet 2016. Projektarbetet har resulterat i effektivare beläggningskällor och därmed markant lägre produktionskostnader. Beläggningsmaterialets nyttjandegrad har ökat med mer än 100 %.

I EuroStar projektet Pro-FC kommer ett nytt produktionssystem för bränslecellsplattor att tas fram. Den beläggningsmetodik och de beläggningskällor som utvecklades i Forska&Väx projektet kommer att användas i detta nya produktionssystem. Det helt nyutvecklade beläggningssystemet beräknas vara klart 2017.

I projektet Cobra utvecklas nästa generations beläggningar. Samtidigt utvärderas andra tekniker för beläggning av bränslecellsplattor. Cobra studerar beläggningen och den bipolära plattan som en helhetslösning för att optimera bränslecellen med tonvikt på kostnad och produktivitet.

Händelser efter periodens slut

Impact Coatings VD och CFO, Claes Pettersson, meddelade sin avgång under februari 2016. Som ny VD och CFO utsåg styrelsen Göran Felldin. Göran tillträder sin nya post den 1 mars 2016.

Styrelsen beslutade i februari att den tidigare aviserade bolagiseringen av divisionerna skall genomföras under 2016.

Ett ramavtal har tecknats med belgiska Borit NV. Impact Coatings kommer att leverera Ceramic MaxPhase™ – beläggningar i Borits kraftigt expanderande produktionsanläggning i Belgien via en integrerad systemlösning för PVD.

En slutförhandling pågår med en internationell investerare avseende en riktad emission om ca 30 MSEK. Avtalet kommer att förutsätta bolagsstämmans godkännande. Impact Coatings har två huvudsyften med emissionen. Dels att stärka likviditeten för att bättre kunna möta kapitalbindningen kopplat mot den förväntade efterfrågan, dels att skapa goda förutsättningar för den beslutade bolagiseringen av divisionerna.

Linköping 2015-02-25

Claes Pettersson

VD

För mer information, kontakta Claes Pettersson, tel. 070 – 536 36 76.

Revisorns granskning och redovisningsprinciper:

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.          

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 2016:                                            17:e maj 2016                    

Delårsrapport för första kvartalet 2016:           22:e april 2016       

Delårsrapport för andra kvartal 2016:              19:e augusti 2016

Delårsrapport för tredje kvartal 2016:              28:e oktober 2016

Bokslutskommuniké för 2016:                          21:e februari 2017 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25:e februari 2016 klockan 08.45.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.