BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2014

2015-02-26

· Rörelseintäkterna blev 8 084 tkr (5 660)
· Rörelseresultatet blev -20 772 tkr (-28 897)
· Årets resultat blev -20 663 tkr (-28 865)
· Kassaflödet för helåret blev 3 135 tkr (-952)
· Likvida medel uppgick vid årets slut till 10 260 tkr (7 125)
· Soliditeten vid periodens utgång var 86,3 % (89,8)
· Förstärkt patentskydd inom MaxPhase-familjen
· Övertecknad nyemission genomförd
· Ceramic Maxphase utsedd till bäst i test för bipolära metallplattor
· Divisionalisering och ledningsändring genomförd

Allmänt

Året präglades av ett fokuserat arbete med att kommersialisera Bolagets teknologier.

Som ett led i att förtydliga Bolagets erbjudande och samtidigt effektivisera det interna arbetet delades Bolagets operativa verksamhet under hösten upp i två delar, IC MaxPhase med Henrik Ljungcrantz som ansvarig respektive IC Systems med Torsten Rosell som ansvarig. Verksamheterna organiserades under året i divisioner inom Bolaget. Till ny verkställande direktör för Bolaget utsågs bolagets CFO Claes Pettersson. Avsikten är att bolagisera de operativa verksamhetsgrenarna i två helägda dotterbolag under 2015.

Den gjorda omorganisationen och omfördelningen av ansvar effektiviserade och förbättrade Bolagets arbete samtidigt som marknadsbearbetningen förfinades och anpassades ytterligare till respektive marknadskrav.

Marknadsutvecklingen inom divisionen IC Maxphase, med bränsleceller och elektriska kontakter, följde plan och våra positioner flyttades fram på marknaden. Kundernas produktion av bränsleceller i bilar kommer i huvudsak att starta från 2017 och eventuella kontrakt kommer tidigast 2015.  Några större affärsavslut har heller inte landats under året. De affärer som gjorts bestod av legoproduktion av prototyp- och förserieplattor respektive försäljning av know-how inom olika delprojekt. 

Divisionen IC Systems arbetar mot kunder som söker industriellt effektiva produktions-lösningar baserat på LEAN-organiserade produktionsflöden. Trots ett intensivt marknads- och försäljningsarbete har affärsavsluten uteblivit under året. En situation som inte är tillfredställande och mycket frustrerande eftersom flera potentiella kunder verifierat våra produkter och endast väntar på att få tillräckliga egna produktionsvolymer för att vilja investera. De uteblivna affärsavsluten riskerar att påverka Bolagets fortsatta utveckling.

I juni genomfördes ytterligare en riktad nyemission för att säkerställa bolagets finansiella ställning. Emissionen genomfördes som en förenklad emission, utan formellt prospektkrav, med maxbelopp 2,5 mEuro. Nyemissionen, som genomfördes på nivån 2,20/aktie tecknades till 112 % och bolagets egna kapital förstärktes med 19 515 tkr netto.

Bolagets ekonomiska utveckling

Fjärde kvartalet 2014

Bolagets rörelseintäkter ökade under det fjärde kvartalet till 2 641 tkr (1 211). Bolagets personalkostnader ökade till 4 088 tkr (3 820). Perioden belastas med engångs-nedskrivningar uppgående till totalt -1 750 tkr (-5 585). Resultatet förbättrades till -5 805 tkr (-12 742). Kassaflödet blev -4 358 tkr (-3 586). 

Helåret 2014

För helåret ökade rörelseintäkterna till 8 084 tkr (5 660). Bolagets rörelsekostnader minskade till 29 046 tkr (34 557). Finansnettot var under året positivt, 109 tkr (32). Bolagets resultat förbättrades till -20 663 tkr (-28 865). Engångsnedskrivningar belastade resultatet med -1 750 tkr (-5 585). En nyemission genomfördes i juni 2014 som netto inbringade 19 515 tkr (15 860) till bolaget. Kassaflödet blev 3 135 tkr (952) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 86,3 % (89,8).

I likhet med tidigare år har några utvecklingskostnader inte aktiverats under 2014.

Bokföringsmässiga förändringar av engångskaraktär är:

        En IC 500 har i samband med bokslutet omklassificerats från varulager till arbetsmaskiner. Omklassificeringen har skett till bokfört värde, 5 282 tkr.

        Av försiktighetsskäl har en schablonmässig nedskrivning av komponenter i varulager skett med 1 750 tkr (1 348) till 1 811 tkr

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 10 260 tkr (7 125).

Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 tkr (0). Bolagets soliditet uppgick till 86,3 % (89,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2014 till -16 380 tkr (-14 908).

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 100 tkr (0) under 2014. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 19 515 tkr (15 860). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på 3 135 tkr (952).

Händelser under 2014

Division IC MaxPhase

Elektriska kontakter

Under perioden tecknades ett viktigt avtal med FCI, en av de stora, globalt etablerade leverantörerna av elektriska kontakter. Samarbetet har påbörjats genom marknadsföring och framtagande av marknadsmaterial. Intern utbildning av FCIs säljare har genomförts. En ny variant av en standardiserad kontakt har tagits fram som är belagd med Silver MaxPhase. Den kommer under 2015 att erbjudas FCIs nyckel kunder.

Bolaget stärkte sitt IPR skydd inom segmentet elektriska kontakter genom att ett patent avseende Silver MaxPhase beviljades.

Bränsleceller

Bolagets framtagning av och aktiviteter kring beläggningen Ceramic MaxPhase har mottagits väl av marknaden. Idag betraktas Ceramic MaxPhase av många som en marknadsledande beläggning av bipolära plattor till bränsleceller.

Baserat på den positiva respons Bolaget fått från marknaden har försäljnings- och marknads-aktiviteter intensifierats under året och resulterat i etablerade relationer med de flesta biltillverkare.

Under det gångna året har fordonsindustrin visat sig vara drivande när det gäller vidareutveckling av bränsleceller. Det är Bolagets uppfattning att fordonsindustrin representerar det största framtida marknadssegmentet för bränsleceller. Fordonsindustrin har idag den största utvecklingsbudgeten. Det är för närvarande bilmodeller som planeras att lanseras 2017 till 2020 som är mest drivande.

Produktionslösningar och underleverantörer väljs ut ca 2 år före lanseringen av en bilmodell.

En tidig marknadspositionering är avgörande för att kunna etablera sig med en lösning som är tänkt att designas in i kundernas produkter.

Bytet från grafitplattor till belagda metallplattor inom andra bränslecellsområden fortgår men förväntas ligga steget efter fordonsindustrin. Flera av dessa områden förväntas anamma den teknologi som fordonsindustrin nu driver fram.

Bolaget har under året utvecklat olika långt gångna samarbeten med flera fordonstillverkare. De initiala accelererade tester som utförts på beläggningar, kompletterades med långtidstester. Dessa valideringsprocesser tar av naturliga skäl tid men innebär också att det blir svårare för en fordonstillverkare att vid ett senare tillfälle byta beläggning.

Legoproduktionen av bipolära plattor ökade och bestod i huvudsak av förserier för utvärdering och test.  

Bolagets stärkte sitt patentskydd inom bränslecellssegmentet genom att två MaxPhase relaterade patent beviljades.

Division IC Systems

Divisionen exploaterar Bolagets teknologi för beläggningssystem. Under 2014 utvecklades strategin ”LEAN-PVD” i syfte att positioner Bolaget som marknadens bästa leverantör av PVD-system för LEAN-organiserade produktionsflöden.

LEAN-PVD-positioneringen är ett långsiktigt marknadsföringsarbete och syftar till att etablera en stabil grund på vilken specifika applikationslösningar sedan kan appliceras. Kortsiktigt skall detta också medföra att företag som redan använder PVD och som nu söker mer och effektivare kapacitet attraheras av Bolagets lösning.

Även försäljningsarbetet har strukturerats om sedan uppdelningen av Bolagets verksamheter. Förändringarna har sammantaget medfört att såväl inflöde av nya förfrågningar som förmågan att processa dessa förbättrats och att divisionen därmed har en effektivare och mer välbalanserad metodik för hela affärsprocessen.

Detta har resulterat i ett antal affärsmöjligheter som väntar på avslut. En påfallande vanlig orsak till att avsluten dröjer är att när allt verifierats, klarlagts och gjorts upp mellan Bolaget och kunden, så återstår fortfarande kundens uppgörelse med sin kund. Detta är en effekt av att Bolagets kunder vanligtvis är underleverantör av komponenter till företag som sedan bygger ihop komponenterna till kompletta produkter eller delsystem. Bolaget har under en rad av år kunnat notera en växande försiktighet vad gäller investeringar i produktions-kapacitet. Denna leder till att beslut om sådana investeringar sällan tas utan att en tillräckligt stor order först erhållits från slutkunden. Saknas tvingande skäl leder detta alltför ofta till att beslutet skjuts upp en månad, ett kvartal eller till och med ännu mer, men sällan att affärsmöjligheten stängs eller tillfaller någon annan leverantör.

En väsentlig del av divisionens strategi är därför att under introduktionsfasen fokusera på s.k. Early Adapters, vilka inte representerar de största potentialerna, men som bygger sin verksamhet på att vara tidiga med nya lösningar och därmed beredda att ta större risk.  Detta har medfört att flera av de aktuella affärsmöjligheterna är med företag av detta slag.

InlineCoater

Bolagets ursprungliga beläggningssystem, InlineCoater, är främst lämpat för applicering av avancerade keramiska beläggningar på metall.

Under 2014 har Bolagets marknadsföring medfört ett inflöde av ett antal affärsmöjligheter avseende InlineCoater-system av olika storlekar. Dessa spänner över ett brett spektra av applikationer där det i många fall är produktionseffektiviteten snarare än beläggningsprestanda som avgör investeringen. Några av dessa ligger nu i slutfasen för affärsavslut.

PlastiCoater

Flertalet inkommande förfrågningar under året avser PlastiCoater-system och efterfrågan härrör främst från fordonsindustrin.  Denna efterfrågan har tilltagit sedan EU under året beslutade att under 2017 införa kraftiga restriktioner mot användande av sexvärt krom, vilket begränsar möjligheterna att kromplätera dekorativa plastdetaljer i fordon.

För att möta flertalet behov inom detta område, har sortimentet av PlastiCoater-system utökats och utvecklingen av en kompletterande lackeringsanläggning, SprayCoater, inleddes under året.

Under 2014 erhöll tyska Varioplast en första fullvärdig serieproduktionsorder på en komponent till Volkswagen, framställd i en LEAN produktionscell inkluderande en PlastiCoater. Affären har kunnat publiceras internationellt vilket ytterligare förbättrat Impact Coatings position.

ReelCoater

ReelCoatern har i första hand utvecklats för MaxPhase-beläggning av elektriska kontakter och utgör därför en grundläggande komponent i det samarbete som MaxPhase-verksamheten utvecklar med FCI.

Legoytbeläggning

Divisionen ombesörjer också legoytbeläggning, såväl till externa kunder som till division IC MaxPhase avseende legoytbeläggning av flödesplattor till bränsleceller.

Under 2014 har flöden och arbetsmetoder effektiviserats i syfte att möjliggöra en lönsam expansion av verksamheten.

After sales

After sales i form av förbrukningsmaterial, reservdelar, systemkompletteringar och underhåll utgör en långsiktigt mycket väsentlig inkomstkälla. Emellertid är den installerade basen och dess utnyttjandegrad ännu så länge otillräcklig för att skapa någon egentlig lönsamhet i denna verksamhet.  Även inom detta område har emellertid organisatoriska struktureringar och andra effektiviseringar genomförts som förberedelse inför en förväntad expansion.

Händelser efter periodens slut

Allmänt

På grund av den svaga försäljningsutvecklingen under 2014 och början av 2015 har styrelsen beslutat att avvakta med att verkställa bolagiseringen av bolagets båda divisioner. De bildade dotterbolagen ligger fortsatt vilande.

Division IC MaxPhase

Inom divisionen har Ceramic MaxPhase kvalificerats hos Michelin för beläggning av bränslecellsplattor.  Parterna inleder nu ett samarbete för att förbereda produktion av bi-polära plattor. Till att börja med är den tänkt att ske som legoproduktion hos Bolaget.

Division IC Systems

Slutförhandlingar med flera potentiella kunder pågår men per dagen för bokslutskommunikén har dessa ännu inte nått avslut.

Framtidsutsikter

Division IC MaxPhase

Beläggning av bränslecellsplattor

Det är Bolagets uppfattning att de flesta biltillverkare, som har beslutat att starta tillverkning av bilar med bränsleceller, kommer att ta beslut om val av plattor och därmed beläggningar under 2015-2016. Fordonstillverkarna planerar därefter en upprampning av produktionen från 2016-2018.

Fram till dess kommer förserieproduktion att ske samt val och iordningställande av produktionsresurser för den kommande produktionen.

Bolagets uppfattning är att beläggningen med Ceramic Maxphase ligger väl framme i den pågående utvärderingsprocessen och flera stora tillverkare har klassats denna beläggning som den bästa lösningen sett ur såväl pris- som prestandaperspektivet.

Beläggning av elektriska kontakter

I det pågående samarbetet med FCI sker fortsatt bearbetning och utvärdering av Silver MaxPhase beläggningar på elektriska kontakter mot FCI:s kunder.  FCIs marknadsinsatser så här långt har mottagits väl.

Division IC Systems

Bolaget har i det korta perspektivet ett stort behov av en eller ett par systemordrar för att vända kassaflödet och behålla en rimlig nivå på den kvarvarande likviditeten. Fortsätter aktuella affärsavslut att glida i tiden behöver divisionen genomföra kostnadsneddragningar för att öka den finansiella uthålligheten.

Divisionen har dock ett antal möjliga affärer där den tilltänkta kunden har genomfört hela sin verifiering och där kunden just nu genomför slutförhandlingar med sin kund. Ett eller flera affärsavslut kan därför komma inom kort.

Linköping 2015-02-26

Claes Pettersson

VD

För mer information, kontakta Claes Pettersson, tel. 070 – 536 36 76

Revisorns granskning och redovisningsprinciper:

  Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.      

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 2015:                                     26:e maj                                                  

Delårsrapport kvartal 1 2015:                 28:e april     

Delårsrapport kvartal 2 2015:                 20:e augusti 

Delårsrapport kvartal 3 2015:                 29:e oktober

Bokslutskommuniké för 2015:                25:e februari 2016            

Informationen lämnades för offentliggörande den 26:e februari 2015 klockan 08.45. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.