BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2013

2014-02-20

· Rörelseintäkterna blev 5.660 tkr (24.848)
· Rörelseresultatet blev -28.897 tkr (-24.612)
· Årets resultat blev -28.865 tkr (-24.398)
· Kassaflödet för helåret blev 952 tkr (-14.276)
· Nyemission tillförde 15.860 tkr
· Likvida medel uppgick vid årets slut till 7.125 tkr (6.173)
· Soliditeten vid periodens utgång var 89,8% (90,9)
· Konceptet Lean PVD lanserat på mässor och i övrig marknadsföring
· Utökat patentskydd för Ceramic MaxPhase för bränsleceller
· Expansion av Bolagets satsning på Bränsleceller utreds

Allmänt

Under året drevs ett fokuserat arbete med att kommersialisera Bolagets teknologi inom områdena guldersättning på elektriska kontakter respektive kromersättning på plast. Parallellt med detta har utvecklingen av applikationen bipolära plattor för bränsleceller drivits allt närmare en kommersialisering. Med hjälp av en nyemission bedömdes möjligheterna att nå fram till de första referensaffärerna inom dessa områden innan slutet av året som goda. Bolagets valde därför att genomföra en förenklad nyemission, utan formellt prospektkrav, med maxbelopp 2,5 MEuro. Nyemissionen genomfördes under juni och tecknades till 85,2%. Trots att den inte tecknades fullt bedömdes den likväl täcka kapitalbehovet fram till dess att rörelsen ger positivt kassaflöde.

I slutet av året konstaterades förseningar i referensprojekten såväl inom guld- som kromersättning. Samtidigt förlorades en affär utanför dessa områden om två system som Bolaget haft stora förhoppningar om. Bränslecellsområdet fortsatte att utvecklas positivt, men utan några konkreta systemordrar eller större legoproduktion.

Med tanke på Bolagets begränsade kapital och därmed begränsade planeringshorisont, genomfördes därför en strategisk förändring under andra halvåret. Förändringen baseras på en analys av affärsläget som belyser att den tidigare strategin att skapa en efterfrågan av Bolagets system inom specifika applikationsområden med hjälp av unika processlösningar, tar för lång tid. Synen på den långsiktiga potentialen inom dessa områden är dock oförändrad och befintliga affärsmöjligheter inom dessa områden bearbetas vidare. Men för nya prospekts inriktas nu krafterna mot att möta den redan befintliga efterfrågan av PVD-system generellt.

Satsningen går under arbetsnamnet Lean PVD och innebär att Bolaget profilerar sig med system som är mer lämpade än övriga konkurrenters system för att integreras i produktionsflöden som organiserats enligt Lean Production. Budskapet riktas främst till företag som redan använder PVD idag, som nu behöver mer kapacitet och som därför påbörjat en upphandling. Satsningen inleddes i samband med mässorna K i Düsseldorf och Productronica i München. Vidare har ett antal aktiviteter påbörjats för att dra mer trafik till Bolagets hemsida, där den nya profilen presenteras.

Aktiviteterna har tillfört en ny kategori affärsmöjligheter baserade på verklig efterfrågan, men också mer påtaglig konkurrens. Dessa affärsmöjligheter har goda förutsättningar att nå avslut snabbare, eftersom de grundar sig på ett beslut att investera.

Parallellt drivs den tekniska utvecklingen och kommersiella exploateringen av Bolagets teknologi för bränsleceller vidare. Utredning av de tekniska, finansiella och marknadsmässiga förutsättningarna att etablera en fokuserad verksamhet inom bränslecellsområdet pågår. Impact Coatings har inom detta område en mycket vass teknologiportfölj bestående av högeffektiva, patenterade beläggningssystem som kan tillmötesgå även fordonsindustrins mycket högt ställda krav på målkostnad, samt unika, patenterade beläggningar som också tillmötesgår de mycket högt ställda funktionskraven. Inledande utvärderingar hos ett antal fordonstillverkare är mycket lovande.

Svårigheten är att marknaden för beläggning av bipolära plattor för bränsleceller än så länge är begränsad.

Impact Coatings arbetar med en affärsplan som syftar till att positionera Bolaget som en ledande leverantör av PVD-beläggningar för dessa produkter när volymerna rampas upp. Avsikten är att erbjuda såväl kundnära legoproduktion, inhouse-tjänster samt beläggningssystem för att täcka upp olika behov.  

Satsningen kräver finansiering utöver den som Bolaget för närvarande förfogar över. Utredning av flera olika finansieringsalternativ har därför inletts.

Bolagets ekonomiska utveckling

Fjärde kvartalet 2013

Bolagets rörelseintäkter minskade under det fjärde kvartalet till 1.211 tkr (12.455). Bolagets personalkostnader minskade till 3.820 tkr (4.205). Perioden belastas med engångsnedskrivningar uppgående till totalt -5.585 tkr (0). Resultatet försämrades till -12.742 tkr (-6.808). Kassautflödet ökade till -3.586 tkr (-622). 

Helåret 2013

För helåret minskade rörelseintäkterna till 5.660 tkr (24.848). Bolagets rörelsekostnader minskade till 34.557 tkr (49.460). Finansnettot var under år 2013 positivt, 32 tkr (214). Bolagets resultat försämrades till -28.865 tkr (-24.398). Engångsnedskrivningar belastade resultatet med -5.585 tkr (0). En nyemission genomfördes i juni 2013 som netto inbringade 15.860 tkr (0) till bolaget. Kassaflödet blev 952 tkr (-14.276) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 89,8 % (90,9).

I likhet med tidigare år har några utvecklingskostnader inte aktiverats under 2013.

Bokföringsmässiga förändringar av engångskaraktär är:

  • Arbetsmaskiner har reducerats med 537 tkr via nedskrivning av tre äldre utvecklings-maskiner till 0,-. Maskinerna kvarstår i bolagets verksamhet och kommer sporadiskt att användas i det fortsätta utvecklingsarbetet.
  • Värdet på den ReelCoater som Bolaget har i varulager, har i samband med en värdering inför en eventuell försäljning, reducerats med ytterligare utvecklingsrelaterade kostnader på 3.700 tkr (3.483).
  • Komponenter i varulagret avsedda för produktion av ytterligare ReelCoater-maskiner har av försiktighetsskäl nedvärderats med -1.348 tkr till 0,-.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7.125 tkr (6.173).

Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 tkr (0). Bolagets soliditet uppgick till 89,8 % (90,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2013 till -14.908 tkr (-14.251).

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 0 tkr (-25) under 2013. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 15 860 tkr (0). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på 952 tkr (-14.276).

De uteblivna beställningar som ledningen räknat med under 2013 har gjort likviditen ansträngd och styrelsen följer situationen på daglig basis.

Händelser under 2013

Beläggningssystem

Impact Coatings strävan att tydliggöra sin profil som leverantör av beläggningsmaskiner tog fart under andra halvåret. Bolaget deltog på två mässor, K i Düsseldorf och Productronica i München. På bägge mässorna demonstrerades liveproduktion i en PlastiCoater 200 under temat Lean PVD.

Dessa och andra marknadsaktiviteter har skapat en efterfrågan på PlastiCoater-system, vanligtvis i en integrerad lösning med formsprutning och/eller lackering. Vidare bearbetas ett antal förfrågningar på InlineCoater-system. Vad gäller affärsläget för ReelCoater-systemen är dessa tillsvidare starkt kopplade till de projekt som drivs inom elektriska kontakter.

Applikationsområde Elektriska kontakter

Trots att Silver MaxPhase i flera fall ger en verifierad kostnadsbesparing på 30-60% jämfört med guldplätering av kontaktstift, har någon riktig efterfrågan på denna lösning ännu inte etablerats. Orsakerna till detta har analyserats och bedöms kortfattat vara att kontaktdonsmarknaden domineras såväl i produktions- som slutkundsled av stora, mogna företag. För denna typ av företag är varje form av teknisk förändring förknippad med risk och risken vägs i förhållande till den tekniska förändringens förtjänster. På grund av att kontaktstiften utgör en kostnadsmässigt marginell del av den produkt stiften byggs in i, så bedöms även en mikroskopisk risk som betydande på grund av dess konsekvenser. Endast ett betryggande antal referenser som styrker motsatsen kan ändra på detta.

Verksamheten inom detta område har därför inriktats på speciella affärssituationer, där kunderna av olika skäl bedöms ha större beredskap att ta viss risk, än i normalsituationen. Ingen av dessa nådde fram till avslut under 2013, men arbetet med kvalificering och affärsöverenskommelse fortgår.

Applikationsområde Bränsleceller

Under året har flera viktiga verifieringar av Impact Coatings beläggningar för bipolära plattor till bränsleceller gjorts. Ett av Bolagets patentansökningar inom området beviljades i USA och geografisk breddning av det strategiskt viktiga patentet pågår. Vidare har Bolaget medverkat på flera bränslecellsinriktade mässor och konferenser och är nu en etablerad del av den grupp av företag som runt om i världen exploaterar bränslecellsteknologin. Flera olika samarbeten med andra företag har etablerats och deras intresse för Impact Coatings teknologi styrker möjligheterna för Bolaget att etablera sig som en ledande ytbehandlingspartner inom detta område.

Under året har också flera fordonstillverkare påbörjat utvärderingen av Bolagets teknologi. Resultaten av dessa utvärderingar är så här långt mycket lovande.

Information från de olika aktiviteterna har legat till grund för en framväxande affärsplan för att positionera företaget som en ledande leverantör av PVD-beläggningar och PVD-teknologi den dag marknaden för bränsleceller skjuter fart. Siktet är primärt inställt på fordonsindustrin men planen omfattar även andra marknadssegment inom bränslecellsområdet. En sån satsning kräver dock en finansiering utöver den Bolaget för närvarande förfogar över.

Applikationsområde Dekoplastics

Under året har fokuset varit inriktat på att utveckla, kvalificera och marknadsföra PVD-baserade ersättningar för den kromplätering av plast som idag är beroende av sexvärt krom och därför förväntas utsättas för restriktioner inom en snar framtid. En sådan lösning är starkt efterfrågad av både slutkunder och komponenttillverkare.

En komplexitet är dock att PVD-skiktet i de flesta fall behöver kombineras med ett eller två lager lack. Såväl sammansättning på dessa lacker som appliceringsutrustningen har behövt utvecklas för att lämpa sig för det aktuella området. För att forcera fram den utvecklingen har Impact Coatings tvingats engagera sig alltmer i lackeringsprocessen.

Ett antal viktiga referensprodukter är under kvalificering. De nådde inte ända fram under 2013, men är fortsatt aktuella med goda möjligheter till avslut den närmaste tiden.

Händelser efter periodens slut

Inga händelser av avgörande betydelse har inträffat efter periodens slut.

Framtidsutsikter

Bolaget hade behövt en eller ett par systemordrar i slutet av 2013 för att vända likviditetsflödet och behålla en trygg nivå på det kvarvarande kapitalet. Sjunkande likviditet försvårar nu offensiva marknadssatsningar och försämrar Bolagets affärsmöjligheter.

Bolaget har likväl ett antal affärsmöjligheter som inom kort kan vända trenden.

Vidare pågår ett intensivt arbete med den finansiella lösningen för verkställande av affärsplanen för bränsleceller, vilket även inbegriper den befintliga verksamheten.

Om inte likviditetssituationen förändras inom en snar framtid kommer ytterligare kostnadsneddragningar att genomföras. 

Linköping 2014-02-20

Henrik Ljungcrantz

VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Revisorns granskning och redovisningsprinciper:

  Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.      

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 2014:                                   24:e april                                                

Delårsrapport kvartal 1 2013:                 24:e april     

Delårsrapport kvartal 2 2013:                 21:a augusti 

Delårsrapport kvartal 3 2013:                 23:e oktober

Bokslutskommuniké för 2013:                29:e februari 2015            

   
Informationen lämnades för offentliggörande den 20:e februari 2014 klockan 08.45.

    
Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet SilverMaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™,InlineCoater™och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på NASDAQ OMX First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.