BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2012

2013-02-22

 • Rörelseintäkterna blev 24.848 tkr (19.035)
 • Rörelseresultatet blev -24.612 tkr (-31.139)
 • Årets resultat blev -24.398 tkr (-51.561)
 • Kassaflödet för helåret blev -14.276 tkr (-30.014)
 • Det underliggande kassaflödet för helåret efter korrigering för   omställningskostnader och upparbetade intäkter ej reglerade vid rapporttillfället blev 35 tkr (-29.407)
 • Likvida medel uppgick vid årets slut till 6.173 tkr (20.449)
 • Soliditeten vid periodens utgång var 90,9% (91,7)
 • Organisation i balans efter att kostnadsbasen reducerats med ca 10 mkr på årsbasis
 • Tre systemorder tecknade under 2012
 • En första kommersiell tillämpning för Silver MaxPhase
 • Genomgående mycket nöjda kunder

Allmänt

I och med den sk 20-kunden lade ner sin verksamhet i slutet av 2011 samt svårigheter att komma till avslut i flera stora affärsprojekt, inleddes 2012 med en omfattande kostnadsreduktion. Kostnadsneddragningarna, som fick fullt genomslag i slutet av det andra kvartalet, motsvarar en kostnadssänkning på ca 10 mkr på årsbasis, syftade till att utöka Bolagets finansiella uthållighet. Tillsammans med löpande försäljning och de systemaffärer som gjorts under året, har extern kapitalanskaffning hittills kunnat undvikas.

Kostnadsbesparingen uppnåddes främst genom att personalstyrkan reducerades från 30 till 23 personer. Detta föranledde en omstrukturering av Bolagets organisation och verksamhetsfokus. Utvecklingsverksamheten reducerades ytterligare och försäljningen fokuserades på applikationsområdet Elektriska kontakter. Resurser behölls också för att hantera befintliga kunder och affärsmöjligheter inom Plast och Deko.

Under året genomfördes tre systemaffärer:

 • En PlastiCoater 400 till en kontaktdonstillverkare. Affären utgör en viktig första kommersiell tillämpning av Silver MaxPhase samt första leverans till en av de stora globala och ledande leverantörerna av elektriska kontakter. Maskinen installerades i november.
 • En fjärde InlineCoater 300 till en glasögontillverkare. Uppdraget inkluderar ny process för transparent skyddsbeläggning av plast. Kunden tog den nya lösningen i kommersiellt bruk under fjärde kvartalet.
 • En PlastiCoater 200 till en plastformsprutare. Ordern tecknades strax före årets slut och kunde levereras omgående då maskinen fanns i lager. Viktig första order för ersättning av våtkemisk plätering av plast för sk trimdetaljer till fordon. Tillsammans med kunden har en helintegrerad lösning av formsprutning, metallisering och skyddslackering utvecklats som nu skall kommersialiseras.

Bolagets ekonomiska utveckling

Fjärde kvartalet 2012

Bolagets rörelseintäkter ökade under det fjärde kvartalet till 12.455 tkr (1.782). Samtidigt minskades Bolagets personalkostnader till 4.205 tkr (6.227), vilket bidrog dels till att periodens resultat förbättrades till -6.808 tkr (-32.447) och att kassautflödet begränsades till -622 tkr (-4.396).

Helåret 2012

För helåret ökade rörelseintäkterna till 24.848 tkr (19.035). Trots ökningen minskade Bolagets rörelsekostnader till 49.460 tkr (50.174). Finansnettot var under år 2012 positivt, 214 tkr (779). Bolagets resultat förbättrades till -24.398 tkr (-51.561). Kassaflödet blev -14.276 tkr (-30.014) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 90,9% (91,7).

I likhet med tidigare år har några utvecklingskostnader inte aktiverats under 2012.

Årets resultat inkluderar omställningskostnader på sammanlagt 9.500 tkr från den personalneddragning som genomfördes under första halvåret. Övriga bokföringsmässiga förändringar av engångskaraktär är:

–          Arbetsmaskiner har reducerats med 5.876 tkr i samband med att en befintlig maskin, en InlineCoater 300 tidigare använd för uthyrning, försåldes till glasögontillverkaren.
–          Värdet på den ReelCoater som Bolaget har i varulager, har i samband med en värdering inför en eventuell försäljning, reducerats med utvecklingsrelaterade kostnader på 3.483 tkr.

Rensat från omställningskostnader och med tillägg av årets upparbetade intäkter, som vid rapporttidpunkten återfinns som kortfristiga fordringar, är bolagets underliggande kassaflöde för 2012 svagt positivt, 35 tkr (-29.407)

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6.173 tkr (20.449).

Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 tkr (0). Bolagets soliditet uppgick till 90,9% (91,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2012 till -14.251 tkr (-25.400).

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -25 tkr (-4.614) under 2012. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 tkr (0). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på -14.276 tkr (-30.014).

Händelser under 2012

Applikationsområde Elektriska kontakter

Impact Coatings erbjudande inom applikationsområdet består främst av beläggningssystemet ReelCoater, för beläggning av bandprodukter, samt beläggningsprocessen Silver MaxPhase. Den långsiktiga målsättningen med dessa produkter är att leda elektronikindustrins övergång från guldplätering av elektriska kontaktytor till billigare, mindre miljöbelastande och mer funktionella beläggningar.

Under 2012 har arbetet främst fokuserats på att testa Silver MaxPhase mot de krav och specifikationer som elektronikindustrin har för sina, ännu så länge guldpläterade kontaktytor. Sådana tester har genomförts tillsammans med flertalet av de ledande kontaktdonstillverkarna i världen och visar att beläggningen kan användas som en direkt ersättare för guldplätering. Kalkyler genomförda i samarbete med kontaktdonstillverkarna visar också att Silver MaxPhase i många applikationer ger kostnadsbesparingar om 30-60%. Denna kostnadsbesparing har dock visat sig vara otillräcklig för att nå ända fram till avslut i de potentiella affärer Impact Coatings hittills varit involverad i. För att möjliggöra exploatering av den mycket stora marknad som identifierats, krävs först referensinstallationer och industriella erfarenheter av den nya lösningen. Bolaget har därför tillfälligt fokuserat om mot applikationer där kunden kan erbjudas en teknisk förbättring och integrerade tillverkningsprocesser som är av strategisk betydelse, snarare än en kostnadsbesparing. Som ett steg i detta inleddes under hösten 2012 en offensiv satsning mot applikationsområdena Prober samt Bränsleceller.

Prober

Prober består i sammanhanget av mätnålar som används för produktionskontroll av mönsterkort. En jigg med ett stort antal prober pressas mot mätpunkter på kortet som därmed kan funktionstestas. Probernas kontaktering mot kortet är av största betydelse för mätresultatens tillförlitlighet. För en viss del av probsortimentet utgör slitstyrkan på kontaktbeläggningen en avgörande faktor.

Impact Coatings har utvecklat en kompletterande ytbeläggning inom MaxPhase-familjen, Ultra MaxPhase, vilken förbättrar probernas slitstyrka. Under 2012 har kontakt etablerats med de ledande probtillverkarna som nu utvärderar den nya beläggningen, initialt för legoytbeläggning och senare systemleveranser.

Bränsleceller

Impact Coatings har under flera år deltagit aktivt bland den grupp av företag som utvecklar bränsleceller tekniskt och kommersiellt, främst i Europa. Med denna delaktighet som grund har Bolaget kunnat etablera sig som en ledande leverantör av ytbeläggningar för bipolära plattor för bränsleceller tillverkade av rostfritt stål. I takt med att bränsleceller nu kommersialiseras är det just den lösningen som vinner marknadsandelar och för fortsatt tillväxt är kostnaden för ytbeläggningen av plattorna kritisk. Impact Coatings har en färdig lösning, såväl vad gäller process som vad gäller ytbeläggningssystem för att ytbelägga plattor kostnadseffektivt i stora volymer.

Ytbeläggningen marknadsförs under namnet Ceramic MaxPhase och är patentskyddad. Ceramic MaxPhase är ett mer korrosionsskyddande och kostnadseffektivare alternativ till guldbeläggning. Samtidigt blir totalkostnaden för den belagda, rostfria plattan lägre än för den alternativa lösningen att tillverka plattan av grafit.

Tidigare marknadskontakter kompletterades och fördjupades i samband med en marknadskampanj under hösten 2012. Kunderna, i dagsläget huvudsakligen europeiska plattillverkare erbjuds initialt legoytbeläggning med möjlighet att rampa upp volymen och pressa kostnaderna genom att investera i kompletta produktionslösningar för ytbeläggningarna.

Volymerna inom bränslecellsområdet är än så länge små och volymtillväxten är svår att uppskatta. Vid upprepade tillfällen har branschen tidigare gjort felaktiga bedömningar, men nu finns dock starka tecken på att marknaden är på väg att växa till i volym. Impact Coatings förhåller sig försiktigt positiva till detta. Bolaget är väl positionerat på marknaden men tar inga egna risker i sammanhanget. För den legoproduktion som erbjuds används befintliga beläggningssystem och alla projekt är finansierade antingen av kund eller med externa medel.

Applikationsområde Dekoplastics

I samband med kostnadsreduktionen i början av 2012 slogs de två tidigare applikationsområdena Plast och Deko samman till ett gemensamt applikationsområde i syfte att effektivisera resursanvändningen.

Mindre resurser än tidigare har begränsat marknadsbearbetningen till i huvudsak befintliga kunder och redan upparbetade affärskontakter. Under 2012 fokuserades resurserna mot tre delområden; Optics, Wearings och Automotive trimparts, varav merparten lagts på det sistnämnda:

Optics

Optics omfattar företrädesvis reflektorer och speglar. Impact Coatings kan erbjuda marknadens mest integrerade och helautomatiserade lösning baserad på beläggningssystemet PlastiCoater. Utöver de på marknaden fritt förekommande standardbeläggningarna kan Impact Coatings dessutom som enda leverantör erbjuda Silver MaxPhase, vars reflektion och korrosionsstyrka är påtagligt bättre än för standardbeläggningar.

Installationen hos Industriverktöy i Norge är med två års driftserfarenhet en viktig referensinstallation och utgör en stark verifiering av att Impact Coatings produktionssystem fungerar industriellt. Då nyttjandet kräver en förändrad produktionsorganisation jämfört med den traditionella metoden, inriktar sig Impact Coatings i första hand på affärssituationer där nya produktionsresurser skall byggas upp. Under andra halvåret 2012 har arbetet inom Optics fokuserats på ett specifikt projekt där just integration i produktionen är helt avgörande för den eventuella satsningen.

Wearings

Wearings avser dekorativa och skyddande ytbeläggningar av estetiska konsumentprodukter såsom glasögon, klockor, smycken och mobilskal. Kunderna erbjuds legoytbeläggning samt kompletta teknologileveranser för beläggning i egen regi. Dessa bygger i huvudsak på beläggningssystemet InlineCoater samt en serie hårda keramiska beläggningar i olika färger. Vissa av dessa är allmänt förekommande standardprocesser, men Impact Coatings svarta beläggning är unik på marknaden. Beläggningarna marknadsförs under samlingsnamnet HardPhase.

Marknaden är mycket fragmenterad och svårbearbetad och skulle därför kräva resurser långt utanför Impact Coatings nuvarande kapacitet för att bearbetas i sin helhet. För närvarande koncentreras därför resurserna till befintliga kunder och företag med vilka kontakt har etablerats sedan tidigare eller som själva tar kontakt med Impact Coatings.

Automotive trimparts

Såväl invändigt som utvändigt återfinns i dagens bilar ett stort antal metalliserade plastdetaljer, vilka benämns trimparts. Dessa ytbehandlas idag med våtkemisk plätering. Impact Coatings har två olika processerbjudanden till detta marknadssegment:

–          Beläggningen HardPhase i olika färger utanpå konventionellt pläterade detaljer. Intressant i första hand för profilering av exklusiva bilmodeller.
–          Metallisering i kombination med lackering som ersättning för plätering.

Den förstnämnda möter en rådande efterfrågan och ett stort antal utfallsprover har levererats till flertalet europeiska tillverkare av premiumbilar under 2012. En första, men också mycket liten applikation har godkänts och legoproduktion inleddes under 2012. Komponenterna finns nu installerade i bilar ute i handeln och på vägarna. Företrädesvis pläterare av denna typ av detaljer erbjuds även beläggningssystem, PlastiCoater alternativt InlineCoater, för mer storskalig produktion integrerat med pläteringen.

Den sistnämnda lösningen har betydligt större potential. Den kromplätering som används idag måste av miljöskäl ersättas. Bedömare i branschen tror att kromplätering kan komma att förbjudas 2015 på grund av att den innehåller cancerogena ämnen. PVD i kombination med lackering är då den lösning som har störst potential att vara en fullvärdig ersättare. Impact Coatings har varit involverad i utvecklingen av sådana lösningar i många år och under 2012 togs ett avgörande steg. I en prototypcell, inkluderande en PlastiCoater 200, genomförde företaget Varioplast i Tyskland, provtillverkning av komponenter som senare kvalificerades mot de mycket krävande specifikationer som fordonsindustrin har för sina trimdetaljer, i detta fall interiöra. Resultatet var grunden för företagets beslut strax innan årsskiftet att förvärva den PlastiCoater 200 som de lånat under en tid. Maskinen kommer att användas för att bygga produktionserfarenhet samt kvalificera olika konkreta objekt för den nya lösningen.

Händelser efter periodens slut
Inga händelser av avgörande betydelse har inträffat efter periodens slut.

Framtidsutsikter
Bolaget har efter omställningen 2012 en effektiv och väl fungerande organisation med god balans mellan olika funktioner såsom sälj, tekniskt support och produktion. De investeringar som gjordes före omställningen utgör emellertid alltjämt ett viktigt strukturkapital och Bolaget bedömer att dessa insatser kommer kunna ge resultat i framtida affärsdiskussioner.

Bolaget har genomgående mycket nöjda kunder som ger Bolaget sina bästa vitsord när de ombeds att vara referenser inför andra potentiella kunder, vilket inte nog kan poängteras. I Bolagets fortsatta expansion utgör dessa meriter en av de viktigaste tillgångarna.

Genom att fokusera på specifika applikationer och innovativa företag i tillväxtbranscher ser Bolaget en möjlighet att under kontrollerade former expandera verksamheten för att därefter slå sig in på de marknadssegment där de verkligt stora potentialerna finns.

Bolagets kassaflöde är i dagsläget i balans men ett externt kapitaltillskott kan visa sig vara nödvändigt om de affärer som förväntas försenas eller uteblir.

Linköping 2013-02-22

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Revisorns granskning och redovisningsprinciper:
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.          


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.