BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2010

2011-02-17

  • Rörelseintäkterna blev 18.234 tkr  (59.893)
  • Årets resultat uppgick till -22.717 tkr (-4.575)
  • Kassaflödet för helåret blev 41.851 tkr  (-25.126)
  • Soliditeten vid periodens utgång var 91% (90)
  • Resursomfördelning till marknad och försäljning
  • Två PlastiCoater-system sålda under året
  • Repeatorder på en InlineCoater 300
  • Ny processteknologi som möter nya krav för mobilskal färdigutvecklad
  • Tidsplan för införande av Silver MaxPhase med Mobilkunden 
  • Order på löpande legobeläggning av Silver MaxPhase till Boeing-applikation

Allmänt

Den kraftiga försäljningsökning som skedde under 2009 har inte kunnat upprätthållas under 2010. Orsaken är främst att nya tekniska krav från ett fåtal viktiga kunder senarelagt deras orderläggning och tvingat fram ytterligare investeringar i teknisk utveckling.

Under 2010 genomfördes också flera övergripande förändringar i Bolaget i syfte att öka fokuseringen på marknadsföring och försäljning. Den nyemission om ca 78 mkr som genomfördes skapade finansiella förutsättningar att tillhandahålla Bolagets teknologi i flera alternativa former samt för att investera i marknadsaktiviteter. 

Vidare har en resursomfördelning kunnat genomföras i takt med att Bolagets teknologi färdigställts och produktionen rationaliserats. Under året har säljresurserna flerfaldigats trots att Bolagets totala fasta kostnader sänkts.

Viktiga affärshändelser i slutet av året och efter årsskiftet stärker ledningens tilltro till Bolagets framtida tillväxtmöjlighet, varför den offensiva satsningen förstärks under 2011.

Bolagets ekonomiska utveckling

Fjärde kvartalet 2010

Bolagets rörelseintäkter minskade under det fjärde kvartalet till 5.501 tkr (10.424).  Samtidigt reducerades Bolagets rörelsekostnader, bl a genom reduktion av de fasta kostnaderna, till 14.036 tkr (18.069). Kvartalets resultat förbättrades till 1.207 tkr (-4.058) medan resultatet före skatt försämrades till -8.289 tkr (-5.647).

Helåret 2010

För helåret minskade rörelseintäkterna till 18.234 tkr (59.893). Bolagets rörelsekostnader minskade till 50.904 tkr (68.022). Finansnettot var under år 2010  positivt, 457 tkr (1.965). Bolagets resultat försämrades till -22.717 tkr (-4.575). Kassaflödet blev 41.851 tkr (-25.126) för helåret.  Soliditeten vid periodens utgång var 91% (90).

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 50.463 tkr (8.612).

Räntebärande skulder var till 0 tkr (0). Bolagets soliditet uppgick till 91% (90).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2010 till -25.045 tkr (-22.817).

 I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -6.914 tkr (-2.309) under 2010. Av dessa avser 6.000 tkr en omklassificering från korta fordringar till maskiner och tekniska anläggningar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 73.810 tkr (0). Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på 41.851 tkr (-25.126).

Händelser under 2010

Applikationsområde Elektriska kontakter

Den tekniska utvecklingen och kommersialiseringen av Maxfas har sedan tidigare fokuserats mot en mobilapplikation med betydande potential och referensvärde. Slutkunden har tydligt deklarerat behovet att komma bort från beroendet av guld som kontaktmaterial och pekat ut PVD som en lämplig metod samt Impact Coatings som en lämplig leverantör.

Denna process bromsades emellertid upp under 2010 på grund av svårigheter att klara korrosionskraven med den materialkombination som är önskvärd för den aktuella applikationen. Omfattande resurser har därefter lagts på att komplettera beläggningens prestanda för att klara även denna typ av krav. Detta utvecklingsarbete har under 2010 slutförts och resulterat i en variant av Maxfas som marknadsförs under varumärket Silver MaxPhase™. Silver MaxPhase är testad och verifierad enligt ett antal generella standardtester som är vanligt förekommande i kravspecifikationer för elektriska kontakter. Resultaten gör Silver MaxPhase till en synnerligen intressant ersättare till guldplätering i många korrosionsutsatta kontaktapplikationer.

Dessa tekniska framsteg har medfört att en tidsplan för införande av Silver MaxPhase i en mobiltelefonapplikation överenskommits med Mobilkunden och dennes kontaktdonstillverkare. Från att ha varit en teknisk process driven av Impact Coatings, har den nu svängt över till en kommersiell process driven av kunden.

Strax efter periodens utgång tecknades även en överenskommelse med CTT Systems avseende legoytbeläggning av en specialanpassad variant av Silver MaxPhase för en krävande applikation i Boeing 787.   Även denna med exceptionella krav på korrosionstålighet.

Exploateringen av den ursprungliga Maxfas-beläggningen fortgår mot andra kontaktapplikationer.

Under året tecknade också en tysk, världsledande kontaktdonstillverkare avtal avseende hyra av en InlineCoater 300 i syfte att applikationsanpassa Impact Coatings ytbeläggningar för elektriska kontakter, däribland Maxfas och Silver MaxPhase. Ordervärdet uppgår till ca 2 miljoner kronor per år.

Applikationsområde Deko

Bolagets system och processer för dekorativa, nötningståliga beläggningar på metallobjekt har fokuserats mot mobiltelefonskal av rostfritt stål. Teknologin har visat industriell duglighet hos den sk 20-kunden sedan halvårsskiftet 2009. Däremot förändrades viktiga slutkunders krav på beläggningarnas prestanda under 2010. Den processteknologi Impact Coatings tidigare tillämpat visade sig otillräcklig för att tillmötesgå dessa krav.

Under året har därför omfattande resurser lagts på att utveckla en helt ny processteknologi. Denna utveckling har fortskridit mycket väl och förväntas tillfredsställa marknadens krav på både funktion och produktivitet. Initialt har utvecklingsarbetet fokuserats på framställning av högblanka, svarta beläggningar med hög nötningstålighet. Beläggningsteknologin har integrerats i beläggningssystemet InlineCoater 500 och är nu färdigt att lanseras.

20-kunden, som vidmakthåller sin ambition att köpa ytterligare minst 18 beläggningssystem under förutsättning att slutkundernas krav kan tillmötesgås, har erbjudits en uppgradering av befintliga system som ett första steg mot löpande leveranser av nya system. 

Strax efter årets slut tecknades även en repeatorder på en InlineCoater 300 med den glasögontillverkare som sedan 2009 använder två sådana system i full industriell drift. Ordern inkluderar även komplement med den nya processteknologi som ursprungligen utvecklats för mobilskal. 

Applikationsområde Metall på plast

På grund av komplexiteten i de systemaffärer Impact Coatings siktar mot inom Elektriska kontakter och Deko, har sedan tidigare ett behov av ett kompletterande affärsområde identifierats. Metall på plast är ett område där Bolagets systemteknologi kan tillfredsställa konkreta kapacitetsbehov utan avancerad processutveckling och produktverifiering.

Under 2010 påbörjades därför kommersialiseringen av detta affärsområde. Två representativa storlekar 200 resp. 400, av systemfamiljen PlastiCoater har konstruerats, byggts och sålts till kund.

Ett PC200-system har sålts till Mecdon, vars avsikt är att bygga upp en legoverksamhet i Laxå, omfattande såväl verktygstillverkning, formsprutning av plast samt metallisering.   

Det PC400-system, som levererades strax efter årsskiftet till Industriverktöy i Norge, är ett väl fungerande bevis för att Impact Coatings vision om totalintegrerad formsprutning och metallisering verkligen fungerar i praktiken. Produktionen är nu en av världens absolut modernaste reflektortillverkning och rampades bara någon vecka efter installationen upp till 70 % av maxkapacitet. De enastående resultaten från leveranstestet avseende 100 %-ig yield,  har upprätthållits även under de veckor systemet varit i drift sedan dess.

Med två nyrekryterade säljare inleddes under året en internationell marknadsoffensiv för Metall på plast. Denna offensiv förstärktes av att ett samarbete med tyska Krauss-Maffei, en ledande tillverkare av formsprutor, inleddes genom ett gemensamt deltagande på mässan K2010 i Düsseldorf. Mässan genererade ett stort antal prospekts och samarbetet ger Impact Coatings trovärdighet som kvalificerad systemleverantör.

Händelser efter periodens slut

Året avslutades med förhandlingar med den kund som sedan tidigare använder två stycken InlineCoater 300 i sin produktion av glasögonbågar och som är i behov av utökad kapacitet. Som ett resultat av detta erhölls en order på ett tredje system strax efter årsskiftet. Systemet skall även utrustas med den nyutvecklade processteknologi som under 2010 utvecklats för mobilskalsbeläggning.

I januari avslutades även leveransen av en PlastiCoater 400 till norska Industriverktöy. Den högeffektiva produktionscell som maskinen ingår i togs omedelbart i industriellt bruk.

Vidare erhölls en order på löpande legoytbeläggning av en elektrisk kontakt med en specialvariant av det nyutvecklade skiktet Silver MaxPhase.

Framtidsutsikter

De omfattande resurser som under 2010 lades på att tillmötesgå nya kundkrav börjar nu ge frukt. Möjligheterna att få igång affärsprocesserna med såväl 20-kunden som Mobilkunden bedöms i dagsläget som goda. Samarbetet med Krauss-Maffei har genererat ett stort antal affärsmöjligheter inom Metall på plast, som också har goda förutsättningar att generera systemaffärer.

Bolaget fortsätter därför att investera i marknadsaktiviteter och behåller en hög beredskap att leverera trots fortsatta svårigheter att prognostisera enskilda affärer i tiden. För största möjliga flexibilitet och begränsning av risk sker kontinuerligt en förskjutning från fasta till rörliga kostnader. Även fortsättningsvis fokuseras på försäljningen med en noggrann uppföljning av kassaflödet med en ambition att nå lönsamhet med befintligt kapital.


 

Linköping 2011-02-17

Henrik Ljungcrantz
VD

 

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Revisorns granskning och redovisningsprinciper:

Denna bokslutskommuniké har granskats av bolagets revisor avseende balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Kommunikén är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.                 

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 2011:                    12:e maj                                

Delårsrapport kvartal 1 2011:     11:e maj         

Delårsrapport kvartal 2 2011:    25 augusti      

Delårsrapport kvartal 3 2011:    27:e oktober   

Bokslutskommuniké för 2011:  16:e februari 2012     

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2011 klockan 09.00.

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.
Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™, som rationaliserar PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget är också delaktigt i utveckling och kommersialisering av det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
Målgruppen består främst av tillverkare av konsumentelektronik, vars produkter kan förses med bättre och billigare elektriska kontakter, snyggare och nötningståligare skal samt effektivare energiförsörjning.
Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.