BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2008

2009-02-12

• Rörelseintäkterna minskade 4% till 13.814 tkr (14.368)
• Årets resultat blev -16.191 tkr (-1.637)
• Kassaflödet för helåret blev -28.953 tkr (65.621)
• Soliditeten vid periodens utgång var 89% (93)
• Orderstocken vid årets utgång uppgick till 42,2 mkr
• Stororder efter periodens utgång

Bolagets ekonomiska utveckling

Bolagets rörelseintäkter under det fjärde kvartalet minskade till 1.830 tkr (6.747). Bolagets rörelsekostnader steg till 10.948 tkr (7.705). Ökning kan främst hänföras till stigande personalkostnader. Kvartalets resultat försämrades till -3.310 tkr (1.294).

För helåret minskade rörelseintäkterna till 13.814 tkr (14.368). Bolagets rörelsekostnader ökade till 36.199 tkr (18.205) vilket är en konsekvens av bolagets ökade aktiviteter. Finansnetto var under år 2008 positivt, 831 tkr (-17), beroende på de nyemissioner som gjordes under år 2007. Bolagets resultat försämrades till -16.191 tkr (-1.637). Kassaflödet blev -28.953 tkr (65.621) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 89% (93).


Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 33.738 (62.691) tkr. Innehav i aktier och andelar i värdepappersfond samt räntefonder redovisas som kortfristiga placeringar.
Räntebärande skulder uppgår till 33 (855) tkr. Koncernens soliditet uppgick till 89% (93) procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2008 till -25.259 (-6. 568) tkr.
Det negativa kassaflödet är främst hänförligt till en ökade kostnader i samband med uppbyggnad av bolagets organisation. I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -2.639 (-3.803) tkr under 2008. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1.055 (75.993) tkr. Detta ger ett totalt kassaflöde för perioden på -28.953 (65.621) tkr.


Händelser under det fjärde kvartalet

Affärsområde Elektriska kontakter

Verkställandet av affärsöverenskommelsen med en mobiltelefontillverkare och dennes kontaktdonstillverkare som tidigare publicerats, fortskrider enligt plan. Utvecklingsfasen för den industriella versionen av beläggningssystemet ReelCoater övergick under perioden till tillverkning av en första enhet för levererans under första halvåret 2009. Dialogen om att ersätta guld med Maxfas fördjupades med ytterligare en större mobiltelefontillverkare. Anpassning av Maxfas till denna kunds specifikationer har intensifierats då den aktuella potentialen är betydande.

Bägge projekten har belastat såväl balansräkning som resultaträkning utan vinstavräkning för avslutande systemleveranser.

Affärsområde Elektroder

Inte heller under årets avslutande kvartal påbörjades den volymtillverkning av bränsleceller där Impact Coatings ytbehandling av flödesplattorna avtalats. Under perioden inleddes istället samarbete för test och kvalificering av Impact Coatings lösningar med ett antal andra kunder. Bolaget gör även fortsättningsvis en positiv bedömning av affärsområdet men viss osäkerhet råder avseende när volymupprampning kan inledas.

Affärsområdets förberedande aktiviteter har belastat såväl balansräkning som resultaträkning.

Affärsområde Deko

Installationen i Filipinerna av den första enheten av beläggningssystemet InlineCoater 300 fortgick under perioden. Flera gasrelaterade problem har försenat avslutandet. Problemen är nu lösta och en Site Acceptance Test, SAT genomfördes strax efter periodens utgång. Leverans av kundens andra beläggningssystem avvaktar resultatet från den inledande driften av det första systemet.

Under perioden levererades också ett första system till samarbetspartnern Interplex fabrik i Ungern. Systemet har driftstagits och demonstrerats för den mobiltelefonkund som avser att nyttja kapaciteten. På grund av nytillkomna krav har emellertid flera omtag gjorts och det slutliga tekniska godkännandet av beläggningarna har försenats. I väntan på dessa resultat förbereder parterna en total processvalidering i ett komplett produktionsflöde i mars 2009. Fram till att denna validering godkänts kvarstår maskinen i Impact Coatings ägo.

Trots reduceringar av mobiltelefonindustrins prognoser för antalet tillverkade enheter, förväntas en kraftigt ökad volym vad gäller telefonmodeller med PVD-belagda metallskal. Utvecklingen av InlineCoater 500, som ska möta behoven av maximal kapacitet, inleddes därför under perioden och tillverkningen av två enheter påbörjades.

Affärsområdets aktiviteter har medfört betydande kostnader och uppbyggnad av materiella tillgångar som inte kunnat vinstavräknas under perioden.


Bolagets utveckling under 2008

Marknadens efterfrågan på Impact Coatings system och processteknologi fortsatte att växa under året. Detta medförde att kontrakt om fyra systemleveranser tecknades. Därutöver medföljde kontrakt avseende tre icke avslutade systemleveranser från 2007. Inklusive tillhörande leveranser av förbrukningsmaterial, service och processrättigheter beräknas det totala ordervärdet uppgå till drygt 100 mkr för den kommande femårsperioden. Kunderna återfinns i såväl Europa och USA som Asien.

Samtidigt etablerades kontakt med ett antal nya kunder, vilka var och en efterfrågar betydande antal beläggningssystem och tillhörande tjänster. Dessa kunder ställer emellertid ytterligare högre krav på teknologi, leveranskapacitet och support. Med befintliga systemaffärer och de nya potentialerna i ryggen startades därför det strategiska arbetet att höja kapaciteten till minst 20 beläggningssystem per år och sänka ledtiden till 3 månader. Detta arbete har stått i fokus under året och omfattat:

• Rekrytering och implementering av totalt 13 nya medarbetare.
• Uppbyggnad av interna strukturer för att hantera stora affärsprojekt.
• Anpassning av Bolagets viktigaste beläggningsprocesser till industriell massproduktion.
• Utveckling, konstruktion och anpassning till serieproduktion av Bolagets tre beläggningssystem InlineCoater 300, InlineCoater 500 samt ReelCoater
• Uppbyggnad av underleverantörsnät och egen kapacitet för montering, installation och service.
• Utveckling och tillverkningsanpassning av komponenter för den långsiktigt viktiga eftermarknaden.

Åtgärderna har belastat årets resultat med 11,3 mkr. Den affär som tecknats efter periodens utgång är ett första resultat av dessa insatser.

Dessutom har frigörandet av en ansvarsförbindelse medfört en engångskostnad på 1 mkr. Ansvarsförbindelsen avsåg ett royaltyåtagande som vid årets slut annars skulle ha uppgått till 1,7 mkr.

Den huvudsakliga förklaringen till årets negativa resultat är emellertid att pågående affärer medfört att Produkter i arbete och Varulager ökat utan att fullständig vinstavräkning kunnat göras. De oavslutade affärerna medför att en återstående omsättning uppgående till 42,2 mkr överförs till 2009.


Händelser efter periodens slut

En överenskommelse har tecknats om leverans av 20 st InlineCoater 500 under 2009-2010, varav två beställts för leverans under första halvåret 2009. Affären är en direkt följd av de strategiska insatser som gjordes under 2008 angående utveckling av IC 500, upprättandet av ett tillverkningsflöde av dessa samt förstärkningarna av Bolagets leveranskapacitet.


Framtidsutsikter

Tecknade affärsöverenskommelser innebär att det vid slutet av 2009 kommer att finnas kapacitet att förse mer än 10% av alla mobiltelefoner som tillverkas i världen med en eller flera Impact-behandlade komponenter. Därmed är ett stort steg mot uppfyllandet av Impact Coatings vision taget.

Det innebär också att Impact Coatings kan betraktas som en etablerad leverantör i branschen, accepterad av några av marknadsledarna inom området. Impacts unika beläggningsprocesser har också verifierats tekniskt och kommersiellt. Vägen ligger därmed öppen mot ett ett världsledarskap inom samtliga tre affärsområden.

Linköping 2009-02-12

Henrik Ljungcrantz
VD


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.