BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2007

2008-02-06

• Rörelseintäkterna ökade 40% till 14.368 tkr (10.232)
• Årets resultat blev -1.637 tkr (-1.282)
• Kassaflödet för helåret blev 65.621 tkr (-3,314)
• Soliditeten vid periodens utgång var 93% (63)
• Nyemission genomförd, övertecknad 2 ggr
• Omställning från tjänster till systemleveranser genomförd
• Systemordrar om totalt 3 system under 2007
• En första kommersiell Maxfasapplikation
• Maxfas godkänt för mobiltelefoner, nära kommersialisering
• Bränsleceller nästa stora tillämpningsområde
• Starkt erbjudande för snabbväxande designtrend

Bolagets ekonomiska utveckling

Bolagets rörelseintäkter under det fjärde kvartalet steg 64 procent till 6.747 tkr (4.104 tkr). Kvartalets resultat förbättrades till 1.294 tkr(-1.282 tkr).

För helåret steg rörelseintäkterna till 14.368 tkr ( 10.232 tkr), medan resultatet försämrades på grund av omfattande framtidssatsningar till -1.637 tkr (-1.282 tkr). Av resultatet utgör 2.217 tkr 488 tkr) uppskjuten skatteintäkt. Styrelsen bedömer att total bokförd uppskjuten skatteintäkt, uppgående till 4.753 tkr (2.536 tkr) kan styrkas med förväntade vinster under de kommande åren.

Kassaflödet blev tack vare en framgångsrikt genomförd nyemission 65.621 tkr för helåret (-3.314 tkr). Soliditeten vid periodens utgång var 93% (63%)


Händelser under det fjärde kvartalet 2007

En nyemission om totalt 70 mkr genomfördes under sista kvartalet. Beskedet om nyemissionen samt att den fulltecknades har mottagits positivt av ett antal kunder som står inför beslut att satsa på Impacts teknologi. Under kvartalet inträffade en rad positiva affärshändelser:

• Samarbetsavtal med Cell Impact avseende flödesplattor för bränsleceller. Produktionsförberedelser pågår.
• Samarbetsavtal med Adcontact avseende icke exklusiv marknadsföring av Maxfas för elektriska kontakter. Dialog förs nu med flera av Adcontacts kunder och leverantörer.
• Konsortium och samarbete med Volvo avseende utveckling av en Maxfas-belagd släpvagnskontakt. Slutlig finansiering av utvecklingsprojektet och uppbyggnad av produktionskapacitet pågår.
• Systemavtal avseende en InlineCoater för beläggning av dekorativa beläggningar på en konsumentprodukt. Tillverkning av systemet pågår.
• Partnerskap med Taiwanesiska Ekpac utökades till att omfatta även service av beläggningssystem hos framtida kunder i Asien. Partnerskapet har haft avgörande betydelse för de affärsmässiga avancemangen med ett antal asiatiska kunder.
• Utvecklingsbidrag, totalt 7,2 mkr erhölls för att förstärka Impacts position som världsledande inom ytbeläggning av bränsleceller respektive bipolära batterier. Projektgrupperna är nu under uppbyggnad.
• Letter of Understanding avseende produktionskapacitet i Kina för Maxfas på elektriska kontakter för mobiltelefoner tecknades med Taiwanesiska Foxlink. Överenskommelsen har varit avgörande för pågående slutförhandlingar med en första slutkund om att införa den nya lösningen.

De affärsmässiga avancemangen i kombination med den säkrade finansieringen föranledde också att en organisatorisk uppbyggnad inleddes under kvartalet. Detta har möjliggjort en ökad internationell exponering under årets sista månader, med marknadsaktiviteter bl a i Taiwan, Kina och Sydkorea.


Bolagets utveckling under 2007

Under 2006 inleddes omställningen från leverantör av utvecklings- och legobehandlingstjänster till systemleverantör. Detta ledde fram till order på totalt tre system under 2007, samt att systemrelaterade affärer stod för totalt 48% av årets omsättning. Leveransplanen för de två första systemen till danska Lindberg, har justerats, så att leverans av bägge systemen sker först efter att processer för samtliga aktuella färger tagits fram och verifierats. Slutleverans beräknas följa plan. Vid årsskiftet var 50 % av det totala projektet genomfört.

Omställningen har också medfört att kapaciteten för utvecklings- och legobehandlingstjänster reducerats till förmån för kapacitet att demonstrera system och verifiera processer för potentiella systemkunder. Då dessa ej är fakturerbara, har bolagets löpande intäkter från tjänsteverksamheten avtagit.

Affärsmässigt fokuseras mot ett antal utvalda applikationsområden inom vilka Impact har förutsättningar att etablera en världsledande position. Prioriterade områden är i dagsläget:

• Elektriska kontakter i konsumentelektronik. Förutsättningarna att ersätta guld med Maxfas applicerat med Impacts beläggningssystem är mycket goda inom detta område. En av världens ledande mobiltelefontillverkare har under året godkänt Maxfas som ersättning av guld på kontakter i deras produkter. Kontakt har under året etablerats med flertalet mobiltelefontillverkare och deras viktigaste kontaktdonstillverkare.
• Flödesplattor för bränsleceller. En snabbt växande potential där Impacts lösningar ger tydliga tekniska och kostnadsmässiga fördelar framför de alternativ som finns att tillgå. Samarbetspartnern Cell Impact har på senare tid erhållit ett betydande antal ordrar på flödesplattor, vilka utgör potential även för Impact Coatings ytbeläggningar
• Dekorativa beläggningar med höga krav på funktionalitet. Det är en snabbt växande trend att använda avancerade keramiska beläggningar framställda med PVD-metoden för att färgmässigt förädla och profilera produkter av metall, såsom glasögon, klockor och mobiltelefoner. Trenden och styrkan i Impacts erbjudande verifieras av att bägge systemaffärerna erhållna under 2007 är inom detta område.

Vid sidan av dessa sker teknisk utveckling samt studier av affärsförutsättningarna inom en rad andra områden som på sikt kan komplettera Impacts affärspotential.

Grundläggande teknisk utveckling är via ett flertal olika forskningsprojekt överflyttade till FoU-partners såsom Linköpings Universitet, Uppsala Universitet, SP Sveriges teknologiska forskningsinstitut, Dansk Teknologisk Institut, Dansk Teknologisk Universitet samt tyska Fraunhofer Institut. Parterna har varit mycket framgångsrika under det gångna året med att söka och erhålla extern finansiering för dessa projekt: Dessa verksamheter, omfattande ett 40-tal forskare, drivs därför utan att belasta Impacts kostnader.

Impacts utvecklingsresurser har istället fokuserats mot de industriella beläggningssystemen samt mot mer applikationsrelaterad processutveckling. En ny InlineCoater-klass har utvecklats som ett resultat av systemordern från Lindberg. Applikationsrelaterad utveckling av beläggningssystemet ReelCoater, har också verkställts.

Vidare har betydande resurser investerats i teknisk utveckling av Impacts erbjudande för bränsleceller. Investeringen förväntas ge snabb payoff under 2008. Bolagets portfölj av dekorativa, slitstarka beläggningar har också förädlats under året.

Under 2007 förstärktes också Bolagets immaterialrättsliga skydd. Två Maxfaspatent, som Impact äger tillsammans med ABB, har godkänts. Ytterligare en patentansökan har inlämnats. Impacts patent avseende Maxfas på smartcards har avancerat utan att några hinder identifierats, men slutligt godkännande dröjer ännu en tid.


Händelser efter periodens utgång

Den mobiltelefonkund, som avser att införa Maxfas i sina produkter har godkänt Impact som leverantör men affärsförhandlingarna har ännu ej slutförts.

Slutlig kvalificering av Impacts beläggningar för en första bränlsecellsorder har inletts.

Också inom det nya området dekorativa beläggningar på metallkomponenter för mobiltelefoner har väsentliga steg tagits efter periodens utgång. Efterfrågan på PVD-beläggningar inom detta område förväntas öka dramatiskt de kommande åren. Impact har ett mycket starkt erbjudande för de aktuella applikationerna och har goda möjligheter att konkurrera med mer etablerade systemleverantörer, vars teknologi är föråldrad.

Ett internationellt utvecklingskonsortium för högtemperaturelektronik benämnt MORGAN, i vilket Impact ingår, har beviljats FoU-anslag från EU´s 7:e ramprogram. Det totala anslaget är på 9 M€, varav Impact erhåller 190 K€ för utveckling av Maxfas för de aktuella applikationerna.

Ytterligare 2 nyanställningar har verkställts efter periodens utgång.


Framtidsutsikter

Den senaste tidens utveckling i enskilda affärsprocesser talar för en positiv utveckling av Impacts verksamhet under 2008 och framåt. Den framgångsrikt genomförda nyemissionen ger också bolaget möjlighet att omsätta aktuella afffärsmöjligheter till resultat. Bolaget förbereds därför för en expansion såväl ekonomiskt som personellt och geografiskt.

Möjligheten att erbjuda flexiblare affärslösningar har visat sig ha stor betydelse för avancemangen i flera aktuella affärsprocesser. Impacts affärserbjudande Inhouse, som innebär att kunden erbjuds produktion i sin egen fabrik mot ersättning per producerad detalj, har mottagits mycket positivt. Detta erbjudande bedöms därför öka tempot i affärsavsluten.


Linköping 2008-02-06

Henrik Ljungcrantz
VD


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.