BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 Impact Coatings AB

2006-02-08

• Omsättningen fjärde kvartalet 2005 ökade 217% till 2.243 tkr (707) • Kvartalets rörelseresultat blev -468 tkr (-665) • Omsättningen under 2005 ökade 50% till 5.314 tkr (3.532 ) • Årets resultat efter skatt blev -1,243 tkr (315) • Årets rörelseresultat blev -1.671 tkr (-687) • Kassaflödet för helåret uppgick till -7.065 tkr (-1.302) • Soliditeten vid rapportperiodens utgång uppgick till 77,7% • Intensifierat samarbete med dansk partner • Maxfas närmar sig industriell tillämpning IMPACTS UTVECKLING UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2005 Omsättningen steg under fjärde kvartalet till 2.243 tkr (707), vilket är en ökning med 101% jämfört med det tredje kvartalet 2005 och en ökning med hela 217% jämfört med fjärde kvartalet 2004. Den positiva omsättningsutvecklingen är en effekt av både organisk tillväxt i befintliga uppdrag och nya uppdrag med god potential. Rörelseresultatet uppgick till -468 tkr (-665) under kvartalet. Ett antal under kvartalet uppstartade projekt har medfört initiala kostnader vilka icke har aktiverats utan kostnadsförts direkt. IMPACTS UTVECKLING UNDER 2005 Ökade marknadsföringsinsatser, intensifierad teknisk utveckling samt kapacitetsuppbyggnad har endast till begränsad omfattning slagit igenom under året. Årets resultat efter skatt försämrades därför till -1.243 tkr (315) trots att omsättningen steg med 50% till 5.314 tkr (3.532). Samtidigt har positionerna förflyttats framåt både vad gäller ett antal systemaffärer och industrialiseringen av det nya skiktet Maxfas, vilka är de produkter som förväntas ge Bolaget tillväxt på sikt. Medelantalet anställda har under 2005 ökat till 7 (5). Beläggningssystem Bolaget slutförde under året ett produktionsförberedande projekt avseende den hydraulikdetalj som ett Letter of Intent tidigare tecknats kring. Detaljen tillverkas i stor volym. Projektet visar att det med beläggning i systemet InlineCoater finns ett tekniskt och miljömässigt överlägset alternativ till hårdförkromning och att produktionskostnaden kan sänkas väsentligt. Den kommersiella förlängningen av detta projekt omfattar såväl system och tjänsteleveranser men är ännu inte färdigförhandlad. Ett samarbete med en dansk partner inleddes under året. Impacts ytbeläggningar har under ett halvår marknadsförts till några av Danmarks främsta industriföretag, vilket resulterat i ett antal produktionsförberedande projekt. Målet är att skapa en verksamhet i Danmark som med InlineCoater-system erbjuder tjänster till den danska marknaden, samt att med denna verksamhet som mall kunna etablera liknande samarbeten i andra länder. Förhandlingar har inletts med en Maxfas-kund avseende utveckling och leverans av en ny typ av beläggningssystem som utgör ett väsentligt komplement till InlineCoatern. Under året har dessutom affärsprocesser avseende ytterligare ett antal beläggningssystem påbörjats. Beläggningstjänster Beläggningstjänster omfattande utvecklingsuppdrag och legoytbeläggning utgör Bolagets basverksamhet. Utvecklingsuppdragen har under året fokuserats mot Maxfasrelaterade projekt. För legoytbeläggning har två uppdrag industrialiserats under året. Volymen i dessa uppdrag uppvisar god tillväxt och förväntas fortgå löpande. Färdigställandet av den InlineCoater som skall öka kapaciteten för volymrelaterade beläggningstjänster har fördröjts på grund av hård belastning inom övriga verksamhetsgrenar, men systemet togs i slutet av året i bruk. Ett antal produktionsförberedande projekt inleddes under året för att successivt ta denna kapacitet i anspråk. Samarbetet i Danmark förväntas ge ett bidrag till detta initialt men även kunder i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien och Spanien har visat stort intresse för den kapacitet som erbjuds. Maxfas En internationell marknadskampanj riktad mot användare och tillverkare av kontaktdon med erbjudande om Maxfas som alternativ till guldplätering, har resulterat i att hittills 8 st företag tecknat sekretessavtal med Impact i avsikt att testa Maxfas i sina applikationer. Flera av projekten har rimlig möjlighet att nå kommersiell användning under 2006. KOMMENTARER TILL DET EKONOMISKA UTFALLET Årets rörelseresultat blev -1.671 tkr (-687). En skatteintäkt på 475 tkr (1.573) avseende en latent skattefordran hänförlig till Bolagets skattemässiga underskottsavdrag, medför att årets resultat efter skatt uppgick till -1.243 tkr (315). Styrelsen bedömer att Bolagets framtida resultat kommer att vara tillräckligt för att kunna utnyttja befintliga underskottsavdrag. Årets kassaflöde uppgick till -7.065 tkr (-1.302) hänförligt till investeringsverksamheten (- 2.900 tkr), finansieringsverksamheten (-1.208 tkr), underskott i löpande verksamhet (-888 tkr) samt övrig förändring av rörelsekapitalet (-1.180 tkr). REDOVISNINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Förhandlingar pågår avseende flera affärsprojekt omfattande bl a leveranser av beläggningssystem, men avgörandena dröjer ytterligare någon tid. Samarbete har inletts med det svenska företaget Carbex AB avseende utveckling och kommersialisering av Maxfasapplikationen roterande släpringskontakter. Maxfas bedöms vara mycket lämpligt för applikationen, som har avgörande betydelse för funktionen i bl a röntgentomografer, roterande radaranläggningar och luftburna kamerasystem. Samarbetet omfattar även Carbex tyska partner som har en världsledande ställning inom området. Stiftelsen Strategisk Forskning har beslutat att med 45 mkr under 5 år stötta ett Materialvetenskapligt centrum för tunnfilmsteknologi med säte vid Linköpings Universitet, ledd av prof. Lars Hultman. Centrumet skall utveckla beläggningar av betydelse för svensk industri, däribland funktionella keramiska beläggningar såsom Maxfas. Beslutet visar dels på vilken betydelse tunnfilmsteknologi tillmäts för svensk industri, dels att forskningen vid Linköpings Universitet håller världsklass inom området. Tack vare ett mycket nära samarbete med Tunnfilmsgruppen blir centrat en väsentlig tillgång för Impacts utvecklingsverksamhet. Impact har också lämnat in en ansökan om utvecklingsbidrag till Vinnova. Avsökan avser finansiering av det sista industrialiseringssteget för Maxfas och är på 5 mkr. Vinnova har stött de två första stegen som utvecklats mycket väl. Linköping den 8:e februari 2006 Henrik Ljungcrantz VD För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-103780 alt 0706-635580 Denna bokslutskommuniké har granskats av bolagets revisor avseende balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.