Årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

2011-04-12

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12:e maj 2011 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12:e maj 2011 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 6:e maj 2011, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 6:e maj 2011 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisations-nummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 5:e  maj.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

                      a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

                      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Val av styrelse.

12. Val av revisor.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets resultat disponeras så att 104.575.688 kronor överförs i ny räkning, som då inkluderar årets resultat.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 300 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Val av styrelse (punkt 11)

Årsstämman föreslås omval av befintliga ledamöter; Torsten Rosell, Göran Holmgren , Göran Felldin och  Lars-Erik Nordell.

Val av revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår omval av Kjell Hansson, Ernst&Young AB som revisor.  

 Linköping i april 2011

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.