Årsredovisning 2005

2006-04-26

- Nettoomsättningen uppgick till 5.314 tkr (3.532 tkr).
- Rörelseresultatet blev –1.671 tkr (-687tkr)
- Resultatet efter skatt blev –1.243 tkr (315 tkr).
- Årets kassaflöde blev -7.065 tkr( 7.449tkr).
- Nettoresultatet per aktie blev negativt (0,11kr).
- Soliditeten uppgick vid periodens slut till 77,7% (69,9)
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.