ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I IMPACT COATINGS

2019-12-30

Som ett resultat av den riktade nyemission som den 22 november godkändes av aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) har antal utestående aktier och röster i Bolaget ändrats under december 2019.

De nya aktier som tecknats av Hyundai Motor Company och Accendo Capital SICAV SIF har nu registrerats av Bolagsverket. Det totala antalet utestående aktier och röster i Impact Coatings AB har som följd därav ökat med 9 257 143.

Per den 30 december 2019 uppgår det totala antalet aktier respektive röster i Impact Coatings AB till 51 809 051.

Under december har 800 000 teckningsoptioner som innehafts av Accendo Capital SICAV SIF löpt ut utan att ha konverterats.

Offentliggörande av information rörande förändringar av antal utestående aktier och röster är frivilligt för emittenter noterade på Nasdaq First North Growth Market.
 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2019, kl. 17:30 CET.

——————————————————