ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVERKNING AV BELYSNINGSRAMP TILL TYRI

2016-11-25

TYRI har beslutat att ändra förutsättningarna för tillverkning av den belysningsramp för arbetsfordon som annonserades i juli.  Det svenska konsortiet som då bildades är inte längre aktuellt som leverantör. Inom konsortiet planerades Impact Coatings initialt leverera en PlastiCoater™.

Då förutsättningarna för konsortiet förändrats och någon kundorder inte kommer att föreligga inom överskådlig tid, har Impact Coatings ledning som en konsekvens av detta beslutat att säga upp konsortieavtalet. Detta är en formell åtgärd och parterna fortsätter att utbyta kunskap såväl om tekniska lösningar som potentiella framtida affärsmöjligheter. Några kostnader relaterade till avtalet har inte uppkommit. Impact Coatings har för avsikt att agera på affärsmöjligheter även i framtiden inom det marknadssegment som adresserades i konsortieavtalet.

För mer information kontakta:

Göran Felldin (VD), Telefon: 0708-35 91 40, E-mail: goran.felldin@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e november 2016 kl. 09:10 CET.

———————————————–


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.