Investor relations  

Bolagsordning
Impact Coatings AB (publ) 556544-5318

1 § Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Impact Coatings AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Linköping, Östergötlands län.

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom ytbeläggning med tunnfilmsteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

6 § Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter, med lägst 0 och högst 6 suppleanter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan en revisorssuppleant.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte kommer att behandlas, skall tillgå på motsvarande sätt samt ske tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i stämma skall aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 § Årsstämma

Årsstämma, liksom annan bolagsstämma, skall förutom i Linköping även kunna hållas is Stockholm.

På Årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

11 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Fastställd vid bolagsstämma den 18 maj 2021.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.