Investor relations  

Aktien

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till ‭6 476 131,37 kr, fördelat på totalt 51 809 051 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Impact Coatings aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget (30 september, 2020):

Namn Antal aktier
%
ACCENDO CAPITAL SICAV RAIF 6 238 096 12,04
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5 578 037 10,77
HYUNDAI MOTOR COMPANY 5 400 000 10,42
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1 628 215 3,14
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 335 828 2,58
LJUNGCRANTZ, HENRIK 1 096 216 2,12
ROSELL, TORSTEN 951 282 1,84
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 869 965 1,68
ÖSTERBERG, HANS 630 035 1,22
SÖDERQVIST, HANS 387 471 0,75

Certified Adviser

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
SE-103 87 Stockholm

certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

PRENUMERERA