Investor relations  

Aktien

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till ‭6 476 131,37 kr, fördelat på totalt 51 809 051 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Impact Coatings aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget (31 december, 2020):

Namn Antal aktier
%
ACCENDO CAPITAL SICAV RAIF 6 238 096 12,04
HYUNDAI MOTOR COMPANY 5 400 000 10,42
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5 302 413 10,23
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 674 417 3,23
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1 553 168 3,00
LJUNGCRANTZ, HENRIK 1 052 339 2,03
ROSELL, TORSTEN 951 282 1,84
SHB LUXEMBOURG CLACCT SWEDEN 869 965 1,68
ÖSTERBERG, HANS 630 535 1,22
SWEDBANK FÖRSÄKRING 393 970 0,76

Certified Adviser

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
SE-103 87 Stockholm

certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.