Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360)Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360)Notera: Ädelmetaller faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte...

Notice of Annual General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Wednesday, May 24, 2023 at 2:00 p.m. CEST in Spektrum, Fridtunagatan 41 in Linköping....

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

Impact Coatings tillförs cirka 148,2 MSEK i företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I...