Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2024

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2024Nettoomsättningen uppgick till 4,0 MSEK (20,0)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 4,0 MSEK (17,3) [1]Rörelseintäkter uppgick till 7,5 MSEK (20,1)Rörelseresultatet uppgick till -15,9 MSEK...

Notice of Annual General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Wednesday, May 22, 2024 at 2:00 p.m. CEST in Spektrum, Fridtunagatan 41 in Linköping....

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2023

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 38.4 million (18.1)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 38.1 million (16.7) [1]Total revenue amounted to SEK 31.1 million (22.8)Operating profit amounted to SEK -1.3 million...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...