Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2021

Impact Coatings årsredovisning för 2021 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VD+46 768 43 43 76Marie Dhayer Teikmans, CFO+46 70 812 71...

Impact Coatings publishes 2021 Annual Report

Impact Coatings' Annual Report for 2021 (in Swedish) is attached, and is available for download from the company's website at www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. For more information contact:Torbjörn Sandberg, CEO+46 768 43 43 76Marie Dhayer...

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2021

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2021Net sales amounted to SEK 57,198 thousand (39,515)Change of work in progress amounted to SEK -5,357 thousand (14,175) Total revenue amounted to SEK 54,549 thousand (54,355)Operating profit amounted to SEK -32,083 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175) Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)Resultat efter...