Impact Coatings Announces New Group Management Team

Impact Coatings announces changes to its management team that reflect the company’s transformation into a group, with parent company in Sweden and operating subsidiaries in China and the USA. The company's new group management team consists of Jonas Nilsson...

Impact Coatings tillkännager ny koncernledning

Impact Coatings meddelar att bolaget gör förändringar i ledningsgruppen, vilka speglar bolagets transformation till en koncern, med moderbolag i Sverige och med verksamhetsdrivande dotterbolag i Kina och USA. Bolagets nya koncernledning utgörs av Jonas Nilsson (VD),...

Valberedningen utsedd inför Impact Coatings årsstämma 2024

I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2023

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 14.798 TSEK (4.207)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 10.819 TSEK (4.207) [1]Rörelseintäkter uppgick till 17.628 TSEK (13.863)Rörelseresultatet uppgick till -13.777...