Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 26 personer representerande 36,57% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandberg Kanons presentation som...

Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2022

Impact Coatings årsredovisning för 2022 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VD+46 768 43 43 76Bengt Vernerson, interim CFO+46 70 365 00...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360)Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360)Notera: Ädelmetaller faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte...

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...

Impact Coatings tillförs cirka 148,2 MSEK i företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I...