Kallelse till extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 09.00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara...

Notice of Extraordinary General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting (“EGM”), which will be held on Thursday, February 16, 2023 at 09.00 a.m. CET at KANTER law firm on...

Marie Dhayer Teikmans is leaving as CFO for Impact Coatings

Marie Dhayer Teikmans is leaving as CFO and member of the management team at Impact Coatings, her last day is February 3, 2023. Recruitment of a new CFO has begun, and Bengt Vernerson is appointed acting CFO as of Marie's departure and during the recruitment...

Marie Dhayer Teikmans slutar som CFO på Impact Coatings

Marie Dhayer Teikmans slutar som CFO och medlem i ledningsgruppen på Impact Coatings, hennes sista dag är den 3 februari 2023. Rekrytering av en ny har CFO påbörjats och Bengt Vernerson utses till tillförordnad CFO under rekryteringsperioden efter att Marie har...