FÖRETRÄDESEMISSIONEN I IMPACT COATINGS FULLTECKNAD

Den 19 december 2017 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av aktier som Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 23 november 2017. Sammanlagt inkom teckningar med stöd av...

IMPACT COATINGS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 22,2 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 112,6 procent och genomförs för att...