Investor relations  

Årsstämma 2021

Datum: Tisdagen den 18 maj, 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Förutsättningar för att delta vid stämman och hur förhandsröstningen går till beskrivs ingående i kallelsen till årsstämman.

Här hittar du alla dokument som rör årsstämman:

Kallelse till Årsstämma 2021

Formulär för poströstning årsstämma 2021

Fullmakt för ombud 2021

Förslag optionsprogram 2021_2024_1 anställda

Förslag optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter

Villkor optionsprogram 2021_2024_1 anställda (Appendix A)

Villkor optionsprogram 2021_2024_2 styrelseledamöter (Appendix A)

Årsredovisning 2020